GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
H. HOEKSTRA.
De Conceptregeling

De Conceptregeling

De Conceptregeling, die de Commissie voor het verband tusschen de Geref. Kerken en de Theol, fac. der Vrije Universiteit ontwierp, laten we thans volgen: Concept-Regeling van het Verband tusschen de Gereformeerde Kerktn in Nederland en de Tüeologische Faculteit der Vrije Universiteit te Am ...

2 februari 1908
De Heraut
W. BREUKELAAR
W. H. GISPEN JR.
H. HOEKSTRA.
L. KUIPER.
R. W. J. RUDOLPH.
2093 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

25-JARIG JUBILEUM. Dinsdag 27 Aug. 1907 herdacht de heer Y)%, J. Osinga, predikant der Gèref. gemeente te Werkendam B, het 25 jarig predikambt met zijne gemeente, vrienden en kennissen. (Kerke­lijk Zondag i Sept. a.s.) Ds. J. Osinga werd geboren 25 Aug. te T ...

1 september 1907
De Heraut
W. J. - D. RooN
H. DIJKSTRA.
H. HOEKSTRA.
J. HANIA.
W. BREUKELAAR.
1285 woorden
De leergeschillen.

De leergeschillen.

Amsterdam, 8 Sept. 1905.Het rapport, dat de praeadviseerende commissie op de Utrechtsche Synode indiende, in zake de leergeschillen, moge om zijne belangrijkheid hier een plaatsvinden: In de handen uwer Commissie zijn een aantal bezwaarschriften gesteld van gemeenteleden van Delft, ...

10 september 1905
De Heraut
Dr. H. H. KUYPER
Rapporteur.
M. NOORDTZIJ.
P. J. W. KLAARHAMER.
H. HOEKSTRA.
A. LITTOOY.
G. ELZENGA.
D. RIJPSTRA.
D. BREMMER JZN.
C. VERHAGE.
2913 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Appingedam der Geret. kerken verklaart, dat door haar in hare vergadering van 24 Juli 1902 praeparatoir is geëxamineerd en daarop met alle stemmen beroepbaar is verklaard in de Geref. kerken in Nederland, de WelEd. heer, cand. U. Ubbehs, wiens adres is te Spijk, prov. Gron.Namen ...

3 augustus 1902
De Heraut
Ds. K. M. R. VELDMAN
H. HOEKSTRA.
M. A. HAFFMANS.
300 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode te Arnhem. De Kerkeraden der Gereform. Rerk te Arnhem {A en B) verzoeken door dezen de Kerken, den zegen des Heeren af te smeeken, inzonderheid ook in hare samenkomsten op Zondag 10 Augustus, over de vergaderingen en hande lingen der Generale Synode ...

27 juli 1902
De Heraut
H. HOEKSTRA.
H. A. HAFFMANS.
M. A. HAFFMANS.
548 woorden
AGENDUM DER GENERALE SYNODE.

AGENDUM DER GENERALE SYNODE.

II. VERZORGING AAN DE EMERITI-PREDIKANTEN, PRED. WEDUWEN, EN - WEEZEN NAAR ART. XIII K. O.1. Opening der Synode, namens de saamroepende Kerk van Arnhem, door Ds. H. Hoekstra, op Dinsdag 12 Augustus, des voormiddags tien uur, in de Obsterkerk (Rietgrachtstraat).2. Onderzoek der crede ...

20 juli 1902
De Heraut
H. HOEKSTRA.
H. A. HAFFMANS.
7537 woorden
Officieele Gerichten

Officieele Gerichten

Generale Synode te Arnhem. De Kerkeraden der Geref. Kerk te Arnhem (A en B) verzoeken beleefdelijk aan de afgevaardigden ter Generale Synode, die begeeren dat te hunnen behoeve gezorgd worde voor logies bij gemeenteleden, hiervan wel bericht te willen doen toekomen ...

29 juni 1902
De Heraut
H. HOEKSTRA.
M. A. HAFFMANS
M. A. HAFFMANS.
626 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Rekening van Ontvangst en Uitgaaf der Generale Synode, gehouden te Groningen, Augustus I899. UITGAVEN. Drukloon van Agenda, Rapporten, Circulaires, enz.. . ƒ 225.45Aan Deputaten inzake: „ Zendingsorde „ 30.00 „ Enschedé „ 98.6 ...

22 april 1900
De Heraut
H. HOEKSTRA.
B. C. J. HEYMAN. v
H. J. KOUWENHOVEN DZ
F. ZANTINGE
D. S. REEK
J KONING
1144 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

21 maart 1897
De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
550 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

1 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1221 woorden
van 2