GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
H. HOEKSTRA
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Pinkster-collecte voor de Zendiog. Prov. Synode van Z.-Holland. Het Agendum is verzonden aan alle afgevaardigden en secundi en aan al de Geref. kerken van Z.-Holland. Wie het niet mocht ontvangen hebben, melde het aan ondergeteekende.De vergadering zal ...

4 juni 1905
De Heraut
H. HOEKSTRA
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
669 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Goes, vergaderd te Goes op Donderdag 15 Jan. 1903, heeft praepara'.oir onderzocht den heer G. de Jager te Goes, candidaat aan de Theol. School, en hem met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar het ambt van Dienaar des Woords in de Geref. kerken.De Classis 's Hertogenbosc ...

25 januari 1903
De Heraut
H. J. BINNEMA
H. HOEKSTRA
A. G. HONIG.
Ds
A. NAWIJN.
J. C. DAGEVOS
J. TROOST
332 woorden
Heden was het voor de Geref

Heden was het voor de Geref

OLDEMARKT, 6 April. Heden was het voor de Geref. Kerk alhier een blijde dag. Op dezen dag toch, na een geruimen tijd vacant te zijn geweest, verbond zich haar beroepen Herder en leeraar, de candidaat H. Brinkman van Kampen, in de middaggodsdienstoefening aan de gemeente met een ernstig woord, tot ...

13 april 1902
De Heraut
K. HOOGENKAMP
H. HOEKSTRA
M. A. HAFFMANS.
M. A.. HAFFMANS.
483 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hel Kerkblad van 12 Februari. ACTA DER [6ENEEIALE SY»OBE. Ondergeteekenden, die in de jongste Generale Synode zitting hadden in het Moderamen en benoemd werden tot bezorging der Anta.^ kunnen bij dezen mededeelen, dat de Acta de vorige week ...

14 februari 1897
De Heraut
W. J. DE HAAS
H. HOEKSTRA
Js. VAN DER LINDEN
B. VAN SCHELVEN.
137 woorden
Officieele Berichlen.

Officieele Berichlen.

(M'tverkorlinguit het Kerkbladvan \? > September).Vergadering van de Classe Amsterdam, op Woensdag 9 September. • De praeses, Ds. Gispen, opent de vergadering met gebed.Ds. Wageraaker wenscht den praeses hartelijk geluk met zijn 40-jarige ambtsbediening, waarop deze de vergaderin ...

20 september 1896
De Heraut
H. HOEKSTRA
Scriba.
678 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Beref. kerken.

Het adres van den kerkeraad der Ned. Geref. Kerk te Middelburg is gedurende de vacature bij den broeder ouderling A. B, Crucq, Seisstraat, Middelburg.Met dank aan den Heere meldt de kerkeraad van Serooskerke, dat Zondag 19 Juli het nieuwe kerkgebouw door de |6; emeente in gebruik is genome ...

16 augustus 1891
De Heraut
J. BREDKRVELD. Scriba.
H. HOEKSTRA
1429 woorden
Uit de Synode.

Uit de Synode.

In Frieslands hoofdstad kwamen onze kerken de vorige week ter Synode. Nadat op Maandagavond in een bidstond, door Prof. Kuyper geleid, voor deze samenkomst 's Heeren aangezicht was gezocht, werd Dinsdagmorgen door den voorzitter van den kerkeraad van Leeuwarden, in de Noorderkerk, het bezield en ...

6 juli 1890
De Heraut
A. KUYPER
G. VAN GOOR
H. HOEKSTRA
J. H. FERINGA
W. GEESINK
5562 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Zondag 6 Jan. was het voor de Ned. Ger. kerk te Leeuwarden een ware feestdag. Na ruim een jaar te hebben rondgezworven buiten de gebouwen, die haar wettig toek-(vamen, werd het haar vergund, wederom een eigen huis des gebeds te mogen erlangen, dat thans den Heere mocht worden opgedragen. De diena ...

13 januari 1889
De Heraut
W. C. V. MUNSTER
H. HOEKSTRA
446 woorden
Officieele verichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele verichten uit de ned. Geref. kerken.

OPROEPING. De KERKERAAD DER NEDERDUITSCHE GERE­ FORMEERDE KERK TE UTRECHT, gelast om de Vooflöopige Synode van Nedeïdulfsche Gereformeerde Kerken na hare verdaging op 29 Juni l.l, weder samen te roepen, brengt hier­ r­ mede ter kennisse van de afgevaardigden, die h ...

23 december 1888
De Heraut
G. RINGNALDA
H. HOEKSTRA
G.J. REVLING
W. DEN HENGST
W. MAAN
V. D. M
R.S. ZIJLSTRA
S. A. HANSMA
1413 woorden
VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

Provincie ZUID-HOLLAND. Classen Rotterdam, Dordrecht, Brielle.I.De Classis vraagt aan de voorloopige Synode eene nadere verklaring van punt IV der bepalingen van de 164ste Sessie der Synode van Dordt, aangaande het vierde gebod.2.De Clas ...

24 juni 1888
De Heraut
G. RINGNALDA
H. HOEKSTRA
227 woorden
van 2