GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Het verbond Gods”. (V.) Verleden week beloofden we, nog wat uit de oude doos te zullen ophalen.We gaan daartoe weer een uitstapje maken eerst naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, en daarna naar die in Amerika. De eene wil met ons niet samen ...

4 augustus 1939
De Reformatie
K.S.
K. S.
R. G. B.
6917 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

27 april 1946
De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

18 december 1925
De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks I).

Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks I).

Die lezers, welke reeds tot ons „overjarig koren" behooren, zullen zich berinneren, dat in den vorigen jaargang een artikelenreeks is geopend, welke bedoelde, antwoord te geven op een door Prof. Dr V. Hepp in den almanak van het Studentencorp'S aan de Vrije Universiteit geschreven artikel. We heb ...

16 november 1934
De Reformatie
K.S.
K. S.
2303 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vrede op aarde. Al zijn wij, wat den kalenderdatum van heden betreft, eigenlijk al weer ver van het Kerstfeest af, en misschien ook al weer dat Kerstfeest vergeten, toch blijft de Schrift het thema van den Kerstnacht naar voren brengen. Lees den tekst, hierboven af ...

11 januari 1935
De Reformatie
K.S.
936 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eén bokje, of - „de gansche kudde naar buiten”? I.Aangezien „doorpraten" christelijk, en derhalve vredemakend is — de irenische daad tegenover anderer irenische praat — en aangezien publiek spreken beter is dan privatim legendes verbreiden (wat wordt er ook onder ons over bepaalde personen ...

31 mei 1935
De Reformatie
K. S.
K.S.
2538 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Beter lezen en onderscheiden. Dr W. A. van Es heeft in hel „Gereformeerd Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden", van 1 Juni j.l. geschreven over mijn artikel „Niet in den goeden weg" in „De Reformatie" van 24 Mei j.l.Toon en wij ...

7 juni 1935
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K.S.
K. S.
2645 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

KEKKEUJKLEVEM Geen onnoodige polemiek. Tegen onnoodige polemiek wordt hier en daar gewaarschuwd.Volkomen terecht.Het „onnoodig©" krijg© nooit ©en eeredienst.Maar met de opmerking zelf kunnen we eerst dan winst doen, als we weten, welke polemiek ...

29 januari 1932
De Reformatie
K.S.
K. S.
3089 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De efiiciency-kerk. Heinrich Frick spreekt in zijn opstel over „die gestaltenden Krafte des westlichen Psrotestantismus und die protestantische Einheit" zich tamelijk breed, uit over de nieuwere opvattingen, met name tan. aanzien vaii het kerkbegrip, die ons aangew ...

30 september 1932
De Reformatie
K.S.
1823 woorden
Dubbele bewaringsdienst.

Dubbele bewaringsdienst.

Er ligt in dit tekstwoord ©en prachtige harmonie.Er is een schat, een erfgoed; en er zijn aangewezen erf g e n a m e n.Die twee behooren bij elkander. Maar zullen ze elkander ook ontmoeten? Er is zoo vaak erfgoed, dat door den erfgenaam vurig wordt begeerd, maar dat hem nooit in han ...

30 september 1932
De Reformatie
K.S.
611 woorden
van 6