GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Ook na ons , , stopsein" kwam er nog een ^tieuwe bijdrage. Ditmaal van studenten voor studenten. De , , vrijgemaakte" studenten te Groningen en Delft hebben f 33 gezonden voor de proceskosten. Ik geloof, dat ook deze gift bijzonder op prijs zal gesteld worden.Hartelijk dank.K. SCHIL ...

10 maart 1951
De Reformatie
K. SCHILDER
L. DOUW
L. D.
154 woorden
UIT DE DUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE DUITENLANDSCHE KERKEN

De doopstormule: „in"'of „tot"? In „The Banner" van 14 Sept. 1939 komt een interessante gedachtenwisseling voor over een kwestie, die in de Chr. Geref. Kerk in Noord-Amerika bestaat met betrekking tot de doopstormule. Aanleiding tot dit debat was een antwoord, door Prof. D. H. Kromminga in ...

15 december 1939
De Reformatie
L. D.
1869 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (IV.) Evangelisatie onder studenten. De evangelisatie onder studenten kwam verleden weeli aan de orde. Eén der commissies had over deze aangelegenheid een breed rapport ingediend, waarvan dit de conc ...

29 september 1939
De Reformatie
K. S.
L. D.
G. B.
3340 woorden
Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

De macht der kerk wordt deels in de afzonderlijke, opzieners, deels in de Concilies, provinciale of algemeene, gezien. Zij is eene geestelijke, en bestaat in leer, rechtspraak, in het maken van verordeningen. En die der leer is tweevoudig: de macht om leerstellingen te leeren, en om die uit te le ...

26 mei 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
POST.
L. D.
K. S.
Ds J. A. TAZELAAR
J. MANNI
Ds F. A. DEN BOEFT
K. SCHILDER.
G. B.
4307 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Het traktaatgenootschap Filippus deed een 7-tal speciaal voor onze weermacht geschreven tractaten verschijnen, waarvan de auteurs zijn: D.D. H. Jansen, W. G. Gerritsma, J. C. J. Kuiper, E. I. F. Nawijn, Dr F. Prins, S. Oegema, J. Hovius. Zij schreven: Voor Koning en Vaderland, Kazerne en Kerk, Vr ...

10 februari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. D.
369 woorden
KERKLIJK LEVEN

KERKLIJK LEVEN

De kerken in Synode saamgekomen. (IV.) Het is wel een heerlijk beginsel en ideaal, dat in de woorden „de kerken in Synode saamgekomen" tot uitdrukking komt, maar dat van de Gereformeerde Kerken zelfs in ons kleine Nederland niet ten volle verwezenlijkt worden kan, ...

10 februari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS
S. GREIJDANUS.
G. B.
L. D.
L. DOEKES.
2967 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Synode-besluiten. n „The Banner" van 23 Juni gaf Ds H. J. jssfïuiper een kort overzicht van enkele belangrijke -Besluiten, door de synode der Chr. Geref. Kerk fin Noords Amerika genomen. Hier volgen er enkele: Bij den kerkdienst, waarin de viering van het sH ...

11 november 1938
De Reformatie
L. D.
404 woorden
Berichten.

Berichten.

De Belijdeiiiswijzigiug door de Presbyteriaansche Kerk ia Noord-Amerika. De generale synode van de Presbyteriaansche Kerk, samenkomende te Meridian, Mississippi, 21 Mei j.l., besloot met 151 tegen 130 stemmen tot weglating van twee passages van de Geloofsbelijdenis ...

29 juli 1938
De Reformatie
L. D.
554 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Hei karakter van het verbond aangetast. Ons vorig artikel hield zich bezig met Witsius. V/e trachtten aan te toonen, hoe deze theoloog, teneinde zijn verbondsleer sluitend te krijgen, en tusschen geopenbaarde (verbonds-) en verborgen (verkiezlngs-) „dingen" een log ...

1 juli 1938
De Reformatie
K. S.
L. D.
Red.
M. VREUGDENHIL.
6258 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Steeds verder. De doorwerking van de staatkundige beginselen, die Üiinis in Midden-Europa overheerschen, gaat liog steeds verder. Zooals het koninlmjk der hemeleiT in zijn groei te vergelijken is met; ©en zuurdesem, die al verder dóórwerlct, zoo tracht ook d'e anti ...

13 mei 1938
De Reformatie
L. D.
682 woorden
van 2