GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
P. J. W. KLAARHAMER.
De leergeschillen.

De leergeschillen.

Amsterdam, 8 Sept. 1905.Het rapport, dat de praeadviseerende commissie op de Utrechtsche Synode indiende, in zake de leergeschillen, moge om zijne belangrijkheid hier een plaatsvinden: In de handen uwer Commissie zijn een aantal bezwaarschriften gesteld van gemeenteleden van Delft, ...

10 september 1905
De Heraut
Dr. H. H. KUYPER
Rapporteur.
M. NOORDTZIJ.
P. J. W. KLAARHAMER.
H. HOEKSTRA.
A. LITTOOY.
G. ELZENGA.
D. RIJPSTRA.
D. BREMMER JZN.
C. VERHAGE.
2941 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

GENERALE SYNODE. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht maakt bekend, dat bij de Ure des Gebeds, te houden op Maandag 21 dezer, des avonds te haif 8 ure in de Westerkerk (Catharijnekade), voor de Leden en Adviseurs der Generale Synode plaatsen gereserveerd ...

20 augustus 1905
De Heraut
M. VAN MINNEN
P. J. W. KLAARHAMER.
Ds. J. OSINGA
C. BAGGERMAN
J. C. DE MOOR
1025 woorden
Officieele Beichten

Officieele Beichten

Kort verslag van de vergadering der Particuliere Synode van Noord-Brabant en Limburg, op 14 Juni 1905 te Breda gehouden.Morgenzitting.Art. 1. De praeses der roepende kerk, Ds. A. J. Mulder van Klundert, opent de vergadering, laat zingen Psalm 105 : 3, leest Eph. 4 : I tot 17 en gaat ...

16 juli 1905
De Heraut
Dr. J. C. DE MOOR
M. VAN MINNEN
P. J. W. KLAARHAMER.
1721 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De classis Dordrecht zal D. V. vergaderen op Donderdag 3 Aug. Gewone tijd en plaats. Stukken voor het agendum worden ingewacht tot 18 Juli.Namens de roepende kerk van Zwijndrecht, D. HOEK. Praeses.T. ZWART, Scriba.Onder leiding van Ds. Van der Veen te Goes werd heden u ...

2 juli 1905
De Heraut
D. HOEK
T. ZWART
A. BOOT
M. V. MINNEN.
P. J. W. KLAARHAMER.
J. H. BINNEMA
h. t.
C. LION CACHET
S. T. GOSLINGA.
591 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland.De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Utrecht bericht hierbij aan de Gereformeerde kerVen, dat hij met 't oog op het feit, dat sommige provinciale Synodes vergaderen in 't laatst van Juni, besloten heeft, om den uitersten termijn voor het inzenden ...

28 mei 1905
De Heraut
M. v. MINNEN
P. J. W. KLAARHAMER.
A. VAN DIJK
1310 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit Jut J^erhblad van 18 Nov.) Kort verslag van de vergadering der Classe Utrecht gehouden 2 November 1892. Behandeld wordt o, a. het voorstel: De Classe wijze aan, waartoe en in welke gevallen een doopgetuige moet optreden en zij spreke zich u ...

20 november 1892
De Heraut
C. J. VAN BINSBERGEN
P. J. W. KLAARHAMER.
509 woorden
"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz., gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in be ...

17 februari 1889
De Heraut
T. J. VISÉE
Scriba
G. KuYPERS
Scriba.
P. J. W. KLAARHAMER.
A. B. CRUCQ.
817 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

De gecombineerde classis Arnhem, van de Ned. Geref kerk, hield den sden dezer hare vijfde gewone classicale vergadering. Behalve ééne, waren alle kerken vertegenwoordigd. Nadatde praeses de vergadering op de gebruikelijke wijze had geopend en de artt. 41 en 33 der D. K. waren toegepast, werd de v ...

16 september 1888
De Heraut
K. W. VETHAKE
J. M. STROES
P. J. W. KLAARHAMER.
F. LION CACHET.
W. HOVV.
1190 woorden