GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
ouderling.
GENEEALE SYNODE VAN DE Gereformeerde Kerken in Nederland

GENEEALE SYNODE VAN DE Gereformeerde Kerken in Nederland

TE ARNHEM. Vrijdag 29 Augustus, des voormiddags. Drie en twintigste zitting.De praeses opent met het laten zingen van psalm 105 : 5, het lezen van psalm 60 en met gebed.Het lezen der notulen geeft geene aanleiding tot bijzondere opmerkingen.De ...

7 september 1902
De Heraut
(w.g.) T. Bos
v. d. m.
W. Bosch
L. Bouma
G. Branderhorst Johzn.
ouderling.
H. Eleveld
G. Elzenga
M. de Jonge
W. N. de Leeuw
A. Littooy
V. d. m.
H. Scholten
L. Smilde
K. E. van der Veen
K. E. van der Vegte
M. Velthuis
J. Westerhuis
v. d. m. *
L. Lindeboom
Hoogl. a/d Theol Sch.
VAN HOOGSTRATEN.
5047 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verkorting uit het Kerkblad van 17 fa/i. 1896. s GRGNAU. Ondergeteekenden zien zich genoodzaakt voor e tweede maal een dringend verzoek te doen an de Gereformeerde kerken in Nederland, Het kerkgebouw in Gronau nadert zijne volooiing.Nog enke ...

19 januari 1896
De Heraut
J. BAKKER
leeraar.
J. BROOKHUIS
ouderling.
457 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

, De kerkeraad der Nederd. Geref. kerk te Helder, tot de ervaring gekomen zijnde, dat zich onder de miliciens der lichting van 1891, bij land-en zeemacht ingedeeld, ook leden der Nederd. Geref. kerken bevinden, noodigt de desbetreffende kerkeraden uit, kennis te geven aan het adres van den onderg ...

31 mei 1891
De Heraut
Ds. A. KNOLL
consulent.
J. VAN ESSEN
ouderling.
J. A. SNOO
A. HooTMEijER
P. V. D. VEN
diaken.
R. V
GEMERDEN
diaken
H. H. HOFSTBA
scriba.
W. RINGNALDA
P. REIJLING
Scriba.
G. VISSER
1358 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

12 oktober 1890
De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
924 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Voorloepige Synode van Leeuwarden.De kerkeraad der synodale kerk dringt er zeer op aan bij kerkeraden en dassen om de pimten voor het agendum ten spoedigste in te zenden, opdat ze kunnen gepubliceerd worden in de Heraut en alzoo voorwerpen worden voor de' overweging der broederen. Het agen ...

18 mei 1890
De Heraut
L. H. WAGENAAR
praeses.
W. C. v. MUNSTER
scriba.
G. VAN DER VOORT
ouderling.
J. C. SIKKEL
W. VAN GEEST
D. BAKKER
673 woorden
Door de kerk van Vlissingen

Door de kerk van Vlissingen

Door de kerk van Vlissingen en die van Koudekerke op Walcheren is het besluit genomen, om voor de noodlijdende zusterkerken tweemaal telken jare te collecteeren, en de aldus ingezamelde gelden ter verdeeling op te zenden aan de Commissie voor de proceskosten, die ook deze taak wel op zich zal wil ...

6 april 1890
De Heraut
W. K. P. GOEREE
V. d. m.
W. H. BRONS
ouderling.
G. N. TAKENS
J. J. KAMP
J. B. SMIT
diaken.
E. G. ENGELS
KUYPER.
1446 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De kerkeraad van Zwijndrecht heeft in zijne vergadering van 14 Maart besloten, naar des Heeren Woord te breken met de bandelooze Synodale organisatie van 1816 en tot de kerkenordening onzer Gereformeerde kerken van 1618 en 1619 terug te keeren.Hij stelt de Ned. Ger. kerken hiermede in kenn ...

23 maart 1890
De Heraut
A. KNOLL
predikant.
W. VLIEGENDHART
ouderling.
J. HuLSEBOS
praeses.
G. VAN DER PUTTE
scriba.
A. WiELEMAKER
P. BOONE
1382 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

HYLAARD. Onder hartelijken dank hebben we de volgende giften nog te vermelden: Uit Amsterdam, door den hesr W. H. ƒ i; L. G. W. / 10.50; Ds. V. L. ƒ 2.10 en ƒ3; van mej. A. d. R. / 1.23I/2; van N, N. te Z. ƒ o =; o; A. de B. te B. ƒ 5; J. L. te Cincinnati (N.-A.J een dollar; gecollecteerd ...

2 februari 1890
De Heraut
D. J. B. WIJERS
H. GAY
ouderling.
G. RINGNALDA
h. t. scriba
1033 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad van Ned. Gereform. kerken te aastmeer en Nijehuizem (Friesland; , maakt an haar zusterkerken en kerkeraden bekend, dat haar adres is: P. van Loon, scriba, te Gaastmeer.Namens den kerkeraad, Sj. P. SjAARDA, voorzitter.Gaastmeer., 2 Jan. 1890.Ons ruim nieuw bedehui ...

12 januari 1890
De Heraut
Sj. P. SJAARDA
voorzitter.
G. VISSER
ouderling.
845 woorden