Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 26

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 26

AANTEEKENINGEN. *) L A C T . div. inst., VII, 15. — ) L A C T , de mort, persec. 48. — ) ep. 107,1. — ) Vgl. G . BEYERHAUS, Philosophische Voraussetzungen in Augustins Briefen, in Rh. Mus. N . F. 75. Band 1926, p. 7, 8, 11. — ) O . a . M . I. BARRY, St. Augustine, the orator. A study on the rheto ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
729 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

AANTEEKENINGEN. *) W . ScHUBART, Die Antike und die Gegenwart, in Abhandlungen und Vortrage, herausgeg. von der Bremer wissensch. Gesellsch., II, 1, 1927, p. 177. — ^) Ep. 138, 1. — ^) LiBAN, ep. 369, 9. — *) H . I. MARROU, St Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938, p . 107. — =) a ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
695 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

althans wat de Sermones betreft, tot Schrijnens opvatting overhel (Vgl. mijn: De invloed van Augustinus'Bijbelstudie op zijn literatuurbeschouwing, Geref. Theol. Tijdschr. 1935, p . 385 e.v.), meen ik, dat de vraag van den oorsprong der rhetorische antithese bij Augustinus zijn aesthetische waard ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
428 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

door de studie der vrije kunsten te poneeren als propaedeuse tot de philosophie, heeft deze opvatting de verdere oudheid door voor juist gegolden ). Vooral de jongere Stoa heeft haar op den voorgrond gesteld en i n een zijner brieven zet Seneca haar uitvoerig, zich aansluitend aan Posidonius, u i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
395 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

eischen, had den Christenen vaak veel hoofdbrekens gekost. In hoofdzaak had men haar beantwoording gezocht öf door te betoogen, dat de gewijde schrijvers opzettelijk i n eenvoudigen stijl hadden geschreven o m door allen verstaan te kunnen worden en o m niet door schoonen schijn, maar door innerl ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
386 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

auteurs, en hij ontkent, dat men de ratio rectae honestaeque vitae van de philosophen moet leeren, maar verzekert, dat het onderwijs hierin behoort tot de taak der rhetorica ) . D e philosophie is hiermee geëlimineerd en aan het onderwijs de pit ontnomen. O o k i n de practijk is de welsprekendhe ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
377 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

D e vele juiste leeringen en vingerwijzingen, die de auteur den theologischen hermeneut i n zijn boek geeft en naar welke ook de philologische exegeet verstandig zal doen te luisteren en te handelen, ga ik thans voorbij. Immers vooral is onze belangstelling thans gericht op de vraag, hoe Augustin ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
375 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

waarin hij is de theoloog en bisschop, dan merken we op, dat hij zich i n beide perioden met de wetenschappelijke ontwikkeling der jongelingschap bezig houdt. In zijn geschrift D e ordine, vrucht van de gesprekken i n Cassiciacum, is hij nog geheel de philosoof en bouwt op speculatieve wijze een ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
374 woorden
van 7