Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

M a a r dit, oppervlakkig beschouwd, zoo bescheidene hermeneutisch-homiletische handboek beteekent veel meer: ook de auteur zelf heeft er meer mee bedoeld, zooals blijkt uit den titel. M e n zou feil gaan, wanneer men dien vertaalde door ,,Over de Christelijke leer": i n die beteekenis zou de tit ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
371 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

o ELOQUENTIA TANTO TERRIBILIOR QUANTO PURIOR, ET QUANTO SOLIDIOR TANTO VEHEMENTIOR! August, de doctr. Chr. IV, XIV, 30 ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
15 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

commentaar van Servius en de Saturnalia van Macrobius, die Vergilius , , o m n i u m disciplinarum peritus" n o e m t ) , leeren ons hoe men hem behandelde. Eeuwenlange traditie had, met een conservatisme, dat men wellicht alleen bij het onderwijs aantreft, de methode versteend. H e t hoogere ond ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
363 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Professoren en Lectoren, Dames en Heeren Doctoren en Studenten, en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid hlijk geeft van belangstelling in de Vrije Universiteit en aan de plechtige herdenking van haar geboortedag luister bijzet, Zeer geachte Toehoorderess ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
258 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

auteurs, en hij ontkent, dat men de ratio rectae honestaeque vitae van de philosophen moet leeren, maar verzekert, dat het onderwijs hierin behoort tot de taak der rhetorica ) . D e philosophie is hiermee geƫlimineerd en aan het onderwijs de pit ontnomen. O o k i n de practijk is de welsprekendhe ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
377 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

een juist inzicht in den stand van het probleem in die oude tijden van het grootste belang is. Het was voor de Christenheid uit de eerste eeuwen onzer jaartelling niet gemakkelijk haar houding te bepalen tegenover de zooveel eeuwen oude Grieksch-Romeinsche cultuur, waaruit ze, wat beschaving en w ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
302 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

postklassieken tijd, omdat toen een ongebreidelde rhetorische ornamenteeringslust, onder den invloed der tweede sophistiek gretig de practijken der Asiaansche rhetorica toepassend, zich slechts kon uitleven aan onbelangrijke, met het volle leven in geenerlei verband staande materie. De Romeinsche ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
295 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

De overige wetenschappen werden niet meer beoefend, met uitzondering wellicht van de geneeskunde, die echter in dezen tijd haar kracht meer zocht in practische handigheid dan in wetenschap *). De rechtswetenschap, weleer beoefend door alle hoogerontwikkelden, was geworden tot een specialiteit van ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
314 woorden
van 7