GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

647 resultaten
Filteren
van 65
D.P.D. Fabius
Volkenrecht - pagina 137

Volkenrecht - pagina 137

12724) Naturrecht mid Politik im Lichte der Gegenwart, 2de dr. (1871), bl. 356 noot i. 25) T. a. p., bl. 47. 26) T. a. p., 2de dr., bl. 12 en volgg.. 27) Die Philosophie des Krieges (1907), bl. 200 en volgg.. 28) In den aangehaalden brief. 29) In zijn gedicht: i6^8 en iS/fS. 30) Das sittli ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
414 woorden
Volkenrecht - pagina 138

Volkenrecht - pagina 138

128latere tijdperken, zeer ten gunste van de tegenwoordige tijden uitkomen." (Handd. 1856/57, II, bl. 394) De opzet dezer rekening is eeuigszins eigenaardig. Groen van Prinsterer, haar vermeldende, teekent dan ook daarbij aan: „Het zij mij vergund dit te betwijfelen, wanneer ik aan de oorl ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
455 woorden
Volkenrecht - pagina 139

Volkenrecht - pagina 139

129niet alle Hervormers zich aanstonds geheel los te maken van de verkeerde beginselen, welke tot hunnen tijd grooten invloed hadden. Om de beteekenis der Hervorming te verstaan, heeft men natuurlijk te vragen, of de verkeerde inmengselen van den eersten tijd tot het wezen ter Hervorming b ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
472 woorden
Volkenrecht - pagina 140

Volkenrecht - pagina 140

i3Öklaren eiken ambtenaar, elk Franschman, die regtstreeks of middellijk eenig deel mogt nemen... aan zoodanig eene overeenkomst met de onteigende Vorsten, welke zou strekken om hun op het Fransche gebied eenige der door de vorige Nationale Vergadering afgeschafte regten te hergeven." Welk ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
453 woorden
Volkenrecht - pagina 141

Volkenrecht - pagina 141

ï3iRijk behandeld worden. Dit was de zin van het ^«V/^^-(??<!/tf^to« van 6 Aug. 1791. En hoe moeielijk ook, na de eenmaal genomen rechtaanmatigende besluiten der Nationale Vergadering, de onderhandelingen geweest zouden zijn, en hoe gering bij de onvoorwaardelijke handhaving van die bes ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
11 woorden
Volkenrecht - pagina 142

Volkenrecht - pagina 142

13266). Over de zaak van den Keurvorst van Trier handelt von Gentz, t. a. p., bl. 95—97. Als de Fransche Regeering bezwaar maakte tegen de houding des Keurvorsten ten opzichte van de op zijn gebied uitgewekenen, waagde hij het aanvankelijk, zonder ooit te erkennen, dat hij tot eene werkeli ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
467 woorden
Volkenrecht - pagina 143

Volkenrecht - pagina 143

133 70) T. a. p., bl. 21. 77) L'Église et la société chrétiennes en i86i (i86i), bl. 167/68. 78 Zie Thorbecke, t a. p., bl. 49. 79) Histoire politique de la Revolution frangaise, 3'^^ dr. (1905), bl. i i i . 80) T. a. p., bl. 89. Pierantoni herinnert, t. a. p., bl. 24, er aan, hoe Anarcharsis Clo ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
412 woorden
Volkenrecht - pagina 144

Volkenrecht - pagina 144

134 97) T. a. p., b!. 86. Groen van Prinsterer spreekt, Ned. Gedachten., zde serie, dl. IV, bl. 237, over „het onregt, in 1859 en daarna, onder verraderlijke oogluiking van Keizer Napoleon II, in Italië gepleegd." 98) Das neue Deutsche Reich. Vom Verfasser der Rundschauen (von Gerlach), 2de dr. ( ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
430 woorden
Volkenrecht - pagina 145

Volkenrecht - pagina 145

135 Het tractaat tusschen Pruisen en Italië om Oostenrijk met vereende krachten te lijf te gaan, was van dezen inhoud: „Wenn Seine Majestat der König von Preuszen sich in den Stand gesetzt haben wird, die Wafïen zu ergreifen um seine Vorschlage einer Bundesreform in Deu(t ?)schland zur Geltung zu ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
490 woorden
Volkenrecht - pagina 146

Volkenrecht - pagina 146

136«hatten sich bethatigt in schamloscn Gewaltthaten, welche ganz Europa knechten sollten und Deutschland wirklich geknechtet haben, indem sie Deutschlandj Preuszen und Oesterreich erniedrigten und zerrissen." 103) Over die gehate verdragen schrijft von Gerlach, t. a. p., bl. 6: ,,U ...

21 oktober 1907
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
427 woorden
van 65