GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

229 resultaten
Filteren
van 23
H. Bavinck
Modernisme en Orthodoxie - pagina 39

Modernisme en Orthodoxie - pagina 39

3Ï en het organisch karakter van al deze wondere feiten in het licht te stellen. Heel de Schrift predikt de eenheid Gods, dat is de eenheid van den God der natuur en van den God der genade, en kan daarom schepping en herschepping, niet dualistisch scheiden, maar bindt ze altijd organisch en harmo ...

Rectorale redes
H. Bavinck
376 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 40

Modernisme en Orthodoxie - pagina 40

38 het zijn opgang en invloed toch vooral daaraan, dat het den geest der eeuw in het gevlei komt, die allerwege door een sterk verzet tegen alle ongelijkheid zich kenmerkt. Nu is de verhouding van de eenheid en de veelheid een probleem, dat altijd aan de orde is geweest; Parmenides en Heraclitus, ...

Rectorale redes
H. Bavinck
376 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 41

Modernisme en Orthodoxie - pagina 41

39*de wet der zonde en des doods. En alles wordt saamgehouden door den almachtigen, wijzen en heiligen, barmhartigen en genadigen wil van Hem, die onze Vader in de hemelen is. In de hemelen, opdat wij van Zijne hemelsche majesteit niet aardschelijk denken zouden, en nochtans onze Va ...

Rectorale redes
H. Bavinck
62 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 42

Modernisme en Orthodoxie - pagina 42

Deze belijdenis was de kracht der Vrije Universiteit van hare stichting af, en bleef dat ook in het afgeloopen jaar, waarvan ik de fata U thans nog kortelijk te vermelden heb. Als altijd, gewagen deze ook thans van tegenspoed en van verlies, maar tevens van vooruitgang en winst. Naarmate de Unive ...

Rectorale redes
H. Bavinck
285 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 43

Modernisme en Orthodoxie - pagina 43

41 hooggewaardeerd leven een einde maakte, en eene andere door het overlijden op 6 Oct. j.l. van den Heer Jhr. Mr. P. J. VAN BEIJMA, die door zijne onpartijdige welwillendheid en vriendelijke belangstelling ook in onze kringen de harten won. Overigens werden wij door de goede hand Gods voor smart ...

Rectorale redes
H. Bavinck
343 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 44

Modernisme en Orthodoxie - pagina 44

42 en tot rentegevend eigendom en kapitaalfonds heeft de geheele nalatenschap van den overledene, en ten doel heeft de bevordering van het bijzonder Hooger en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Christelijken geest, meer bepaald op Gereformeerden grondslag. Dienovereenkomstig zal het bedrag, dat ui ...

Rectorale redes
H. Bavinck
339 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 45

Modernisme en Orthodoxie - pagina 45

43den wensch, dat de geschiedenis het volgend jaar op dit punt belangrijker en uitvoeriger moge zijn. Als hij de sobere fata op die wijze met vota uitbreiden mag, neemt hij de vrijheid daaraan ook nog de bede toe te voegen, dat het reeds lang bestaande voornemen, om het hospitium te verbou ...

Rectorale redes
H. Bavinck
356 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 46

Modernisme en Orthodoxie - pagina 46

44recensie op, en spoedig daarna liet zich nog één student in de rechten inschrijven. Het voorjaar bracht ons ineens een zevental studenten uit Zuid-Afrika, die allen reeds hun candidaatsexamen aan de Theol. School te Stellenbosch hadden afgelegd, en toch met onze Universiteiten wenschten ...

Rectorale redes
H. Bavinck
363 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 47

Modernisme en Orthodoxie - pagina 47

45 goede wordt rijker en grooter, wanneer wij onzen gezichtskring uitbreiden en ook denken aan de Gereformeerde studenten, die vanwege het onvoltooide onzer hoogeschool aan de openbare universiteiten hunne opleiding zoeken. Hunne Unie, die den 9 Febr. 1886 te Leiden onder den naam Hendrik de Cock ...

Rectorale redes
H. Bavinck
352 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 48

Modernisme en Orthodoxie - pagina 48

46hart kan doen zwellen van trots. Want welke is niet de macht en de eere van den Rector! Zijne bevoegdheden wachten aan onze hoogeschool nog altijd op eene regeling bij afzonderlijke instructie, zoodat de lijvige bundel van onze statuten, reglementen, instructiën, regelingen enz. nog eene ...

Rectorale redes
H. Bavinck
290 woorden
van 23