GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

432 resultaten
Filteren
van 44
H.H. Kuyper
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

CBDE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
22 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 27

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 27

niet voor één volk, maar zooals ook de oude Universiteiten voor heel het corpus Christianum, onder alle volken verspreid. Dat ik aan deze School zooveel jaren heb mogen arbeiden is het grootste voorrecht mij gegund. En al weet ik zeer wel, dat ik die taak met zwakheid heb vervuld, dat menig ideaa ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
306 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 18

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 18

omdat het op de Synode van Dordt, zij het achter de schermen, een zekere rol gespeeld heeft. Al zou het te veel gevergd zijn dit uitvoerige plan in al zijn onderdeden weer te geven, op de hoofdpunten mag ik u wel wijzen ). Als fundamenteel princiep werd vooropgesteld, dat het een vroom en noodzak ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
391 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

DE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
22 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 28

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 28

AANTEEKENINGEN. *) Ik volgde daarin het voorbeeld van Voetius, die in zijn bekenden strijd met Jansenius, toen nog hoogleeraar te Leuven, die uitsluitend voor de Roomsche Kerk het praedicaat Katholiek gebruikte, terecht daartegen opkwam en dien eeretitel juist voor de Gereformeerde Kerk opeischte ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
381 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

WOORD VOORAF. Op vriendelijk verzoek van verschillende zijden tot mij gekomen geef ik hiermede mijn afscheidscollege in druk, dat ik Dinsdag 1 Juni in het Paedalogisch Instituut heb gehouden voor een be­ langstellend gehoor, over de Katholiciteit der Gereformeerde Kerken, waarbij het mij vooral t ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
293 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 20

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 20

worden, is reeds ter sprake gekomen toen de Generale Staten in 1607 hun voorloopige toestemming tot het houden eener Synode hadden gegeven en een conferentie hadden gehouden met de voornaamste kerkelijke leiders uit Amsterdam, dat als roepende Kerk door de Synode van 's Gravenhage was aange­ weze ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
375 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

zooals ik steeds op mijn colleges heb gedaan, in het licht te stellen, hoe Calvijn en degenen, die in zijn leerschool waren gevormd, trouw als ze waren aan de beginselen, die zij uit Gods Woord hadden geleerd, toch steeds een breed Katholiek standpunt hebben ingenomen, waar het ging om de eenheid ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
394 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 29

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 29

komen in de ecclesia universalis. Ik mag er daarom wel op wijzen, hoe Dr A. Kuyper in zijn Tractaat der Reformatie blz. 77 tegen die opvatting is opgekomen en gezegd heeft, dat „een Kerk niet op zich zelve mag blijven staan, daar zij niet de Kerke Christi is, maar slechts eene openbaring van de K ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
493 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

Concordiae niet aan te nemen, maar een oecumenisch concilie van alle evangelischen te doen saamkomen ten einde de eenheid der Kerk te bewaren, en die hen dreef om in hun Harmonia Confessionum niet alleen de Gereformeerde maar ook de oudLuthersche symbolen op te nemen, teneinde den consensus catho ...

Inaugurele redes
H.H. Kuyper
311 woorden
van 44