96 resultaten
Filteren
van 10
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 1

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 1

EXISTENTIEBEWIJZEN IN DE WISKUNDE REDE TER GELEGENHEID V A N DE 58e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1938 UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR M A G N I F I C U SDR. J. F. KOKSMA.ELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWE6T LOOSDUINEN • TELEF. 396489 ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
40 woorden
Discreet of continu - pagina 1

Discreet of continu - pagina 1

00165WBDISCREET OF CONTINU REDE TER GELEGENHEID VAN DE 73e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1953 UITGESPROKEN DOOR DE RECTOR-MAGNIFICUSDr. I. F. KOKSMATDRUKKERIT KLEIJWEGT ^ LOOSDUINEN ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
26 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 2

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 2

Deze rede is tevens afgedrukt in jaargang 1938 van het Orgaan der Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland. Bij het uitspreken der rede werden, met het oog op den beschikbaren tijd, verschillende verkortingen aangebracht.ARCHIEF van de •liUOTIfE:K rfer VItjE UNiV ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
36 woorden
Discreet of continu - pagina 2

Discreet of continu - pagina 2

ÈTA ^^ ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
2 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grond* slag, Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Dames en Heeren Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zee ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
211 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 3

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 3

Excellenties, Ministers der Kroon: en allen Gij, die van wat naam o[ rang ook, met Gezag der Overheid zijt bekleed; Hoogeerzame Heeren Directeuren; Edelgrootachtbare Heeren Curatoren; Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat Docenten en Doctoren in onderscheidene Wetenschappen; en voorts Gi ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
250 woorden
Discreet of continu - pagina 3

Discreet of continu - pagina 3

Voor de drieënzeventigste maal ziet door Gods gunst de Vrije Universiteit een jaar aan haar leven toegevoegd. In de stroom van de tijd wijzen drieënzeventig dies hoogtij aan. Onze gedachten gaan terug naar de stichters onzer hogeschool en naar die allen, die haar hun beste krachten wijdden. Ook v ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
249 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

ten te vinden; tot hen kwam het probleem in den bekenden vorm van kubusverdubbeling, cirkelquadratuur en dergelijke vraagstukken, die, hoewel thans volledig opgelost, ook nu nog een groote populariteit genieten, een populariteit, die ver? klaard kan worden uit het feit, dat voor de formuleering d ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
297 woorden
van 10