GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1890-11-02
De martelaren

De martelaren

XXVIII. Alt!KAUD DBERIOX. In de dagen der Hervorming was geheel Oost-Friesland een herberg voor onze vaderen, die om der waarheid wil huis en land moesten verlaten, wilden zij niet vallen onder de beulshanden van de vijanden der waar ...

2 november 1890
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1141 woorden
Dan het heilig Avondmaal.

Dan het heilig Avondmaal.

ZONDAGSAFDEËLIXG XXVIII. IV. Komt, eet van mijn brood, en drinkt van den wijn, dien ik gemengd heb. Spreuk. 9:5. Komt alzoo het heilig Avondmaal op uit de algemeene beteekenis, die de maaltijd, krachte ...

2 november 1890
De Heraut
KUYPER.
3516 woorden
„Deze is aldaar geboren.”

„Deze is aldaar geboren.”

De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Psalm 87 : -6.Als ge aan uw Doop denkt, denkt ge vanzelf aan uw geboorte, die vlak daarachter ligt. Want ja een zeer enkele wordt pas op later leeftijd gedoopt, maar voor de breede schare der Christen ...

2 november 1890
De Heraut
KUYPER.
1827 woorden
Door HH. Deputaten

Door HH. Deputaten

Amsterdam, 31 Oct. 1890Door HH. Deputaten, die van Christelijke Gereformeerde zijde voor de zaak der vereeniging van beide reeksen kerken zijn aangewezen, is de circulaire der Leeuwarder Synode thans aan de kerkeraden rondgezonden.Deze toezending ging verzeld van een belangrijk schr ...

2 november 1890
De Heraut
869 woorden
Rekent men bij zijn

Rekent men bij zijn

Rekent men bij zijn actie in de Reformatie der kerk wel overal genoeg met de onbetwistbare eischen van een kerkelijk instituut ? Soms zou men het betwijfelen.Vaak toch heeft het al den schijn, alsof men tot reformatie der kerk overgaande, in den waan verkeert, dat de kerkeraad over ...

2 november 1890
De Heraut
1304 woorden
De heer Baron

De heer Baron

De heer Baron Thoe Schwartzenberg zu Hohenlandsberg was door den kerkeraad van de Ned. Geref. kerk te Utrecht onder censuur geplaatst op grond van een crimineel vonnis der Rechtbank te zijnen laste.Hierover heeft zich tusschen hem en dezen kerkeraad eene correspondentie ontsponnen, die zic ...

2 november 1890
De Heraut
201 woorden
De exorbitante rekening

De exorbitante rekening

De exorbitante rekening om schadevergoeding, die aan Ds. Winckel te Oudewater was ingediend, die f 1100 bedroeg, en door de rechtbank op/4S0 ingekrompen wierd, was niet door Ds, Wildeboer, maar door de kerkvoogden der Synodale partij ingezonden. Ds. Wildeboer had zijn pretentie bij kerkvoogden in ...

2 november 1890
De Heraut
KUYPER.
143 woorden
Ds. De Gaay Fortman

Ds. De Gaay Fortman

Ds. De Gaay Fortman heeft bij den uitgever Fernhout een kort overzicht ter perse gelegd van de verschillende inrichtingen van Hooger Onderwijs, die in de i6de en 17de eeuw hier te lande zijn opgericht.Hij deed dit met het doel om aan te toonen, hoe destijds het Hooger Onderwijs aan alle de ...

2 november 1890
De Heraut
155 woorden
uit de Ders.

uit de Ders.

Ditmaal moge de Heraut een woord van Ds. P. Huet te Goes overnemen, voorkomende in een bijvoegsel van de Goesche Courant. Het handelt niet van de geesten der afgestorvenen, maar van doodgemartelde dieren, en is van dezen inhoud: Onder den titel: Zullen wij nog langer lijdelijk blijven tege ...

2 november 1890
De Heraut
KUYPER.
1143 woorden
In sommige Ned

In sommige Ned

In sommige Ned. Geref. kerken doet zich de vraag voor, of het niet goed zou zijn, dat bij de kerkvisitatie ook de boeken, rekeningen en bescheiden van de Kerkelijke Kas wierden overgelegd.Op zich zelf is hier niets tegen. Zelfs kan het zijn nut hebben, dat bestuurderen van Kerkelijke Kasse ...

2 november 1890
De Heraut
327 woorden
van 4