GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-05-10
De martelaren.

De martelaren.

XL VI. NICASE BE LE TOMBET. Tot nu toe hebben wij op den weg naar het marteaarschap ontmoet vele jeugdige menschen. Toch verwekte de Heere meermalen ook uit de ouderen mannen en vrouwen, die om den naam des Heeren in den marteldood g ...

10 mei 1891
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1082 woorden
De Sleutelmacht

De Sleutelmacht

ZONDAGSAFDEELIXG XXXI. Jezus antwoordde: ijn koning rijk is niet van deze wereld Indien mijn koningrijk van deze wereld ware, zoo zouden mijne dienaars gestreden hebben, opdat ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is mijn koningrijk niet vanhier. Joh. 18 : 3 ...

10 mei 1891
De Heraut
KUVPER.
3499 woorden
Twee incidenten.

Twee incidenten.

Amsterdam, 8 Mei 1891.Twee incidenten.Ds. Van Waning Bolt, een beslist modern predikant te Emst, is naar Noordwolde beroepen; maar het Classicaal bestuur van Harderwijk weigert hem het noodige attest te geven.Van tweeen één dus. Of dit protest van Harderwijk gaat door, en dan ...

10 mei 1891
De Heraut
399 woorden
„Verhondigt den dood des Heeren”.

„Verhondigt den dood des Heeren”.

Want zoo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den dood des Hee ren, totdat hij komt. • I Cor. II : 26. g iBij het heilig Avondmaal wordt de dood des Heeren verkondigd.Als ge daar aanzit, viert ge niet een gedach.tenismaal, om ...

10 mei 1891
De Heraut
KUYPER.
1916 woorden
De kerk van Helmond mag wel pen worden

De kerk van Helmond mag wel pen worden

De kerk van Helmond mag wel pen worden. geholpen Worden.Ze is een voorpost in het hart van Noord-Brabant; en zoo ook deze post moet worden . opgegeven, staat het te bezien, of er ooit weer in dien hoek zal kunnen gewerkt worden.Nu gebruikt deze kerk dusver een gebouw, dat zwaar verh ...

10 mei 1891
De Heraut
183 woorden
Het eerste alzoo wat de Dienaar des Woords

Het eerste alzoo wat de Dienaar des Woords

Dienst des Woords {13).Het eerste alzoo wat de Dienaar des Woords noodig heeft, is eene Zending van Christuswege. Hij mag niet eigener autoriteit komen, maar moet door den Koning der kerk gezonden zijn. En deze zending geeft Christus aan zijn Dienaren niet buiten zijn kerk om, maar door zi ...

10 mei 1891
De Heraut
1217 woorden
We durven vertrouwen dat het onder­ scheid

We durven vertrouwen dat het onder­ scheid

We durven vertrouwen dat het onder­ scheid, waarop we een vorig maal reeds met een enkel woord wezen, tusschen een valschenChïistus een ^^^^«-Christus en een schin-Christus, het onmiddellijk besef van onze lezers zal hebben toegesproken.In ons land loopt een munt. Die munt met het koninkli ...

10 mei 1891
De Heraut
1129 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE VEEIARÜT. Eens kwam tot koning Hendrik IV van Frankrijk, die een zeer genaakbaar vorst was, een man die verlof vroeg, zijn kracht en kunst in het eten te toonen. Niemand zei hij kon hem daarin certreffen.De koning beval, dat er allerlei spijzen zouden geb ...

10 mei 1891
De Heraut
HOOGENBIRK.
1100 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Nieuw Loosdrecht maakt door dezen bekend, dat als scriba is opgetreden de heer J. Daams, weshalve de kerkeraad verzoekt alle brieven en stukken, voor hem bestemd, aan genoemden heer J. Daams te adresseeren.Namens den kerkeraad voornoemdJ. FLOOR, ...

10 mei 1891
De Heraut
J. FLOOR
Voorz
J. DAAMS
Scriba.
H KOK
Scriba
86 woorden
Zending.

Zending.

Achternltgan^. EEN MISLUKT BETOOG. VIL (Slot.)Zagen we reeds hoe weinig steekhoudend ook de zoogenaamde overeenkomsten zijn, waaruit de waarheid of de voortreffelijkheid van het Boeddhisme moet blijken, even sterk komt dit uit in wat nu volgt.De ...

10 mei 1891
De Heraut
HOOGENBIRK.
869 woorden
van 4