Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

27 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-01-31
„Waterlooze  Malhen".

„Waterlooze Malhen".

Zij zijn waterlooze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als boomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Judas : 12, Een hulpelooze kranke viouw strompelt met haar kindeke op den arm, langs een weinig betreden pad voort. Ze kan nie ...

31 januari 1897
De Heraut
2173 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XVIII. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest zijns monds, en te niete maken door de verschijning zijner toekomst. 2 Thess. 2 ; 8. ...

31 januari 1897
De Heraut
3253 woorden
Rechterlijke beslissing.

Rechterlijke beslissing.

Amsterdam, 29 Januari 1897, De rechterlijke beslissing in zake Oud-Beierland heeft de aandacht getrokken, overmits ze anders uitviel, dan menigeen had verwacht.Het geval ligt nog versch in 't geheugen. Oud-Beierland had de A en B nog niet in rijkere eenheid begraven. Kerk stond nog ...

31 januari 1897
De Heraut
750 woorden
Hospitaal te Djocjo.

Hospitaal te Djocjo.

Reeds een vorig maal vestigden we er de aandacht op, dat op zichzelf Poerworedjo voor het te stichten Hospitaal de aangewezen plaats schijnt, maar dat Dr. Scheurer aan Djocjo voorkeur geeft. Ziehier de redenen die hij ons hiervoor opgaf. Redenen waarom Djocjo als centrum ...

31 januari 1897
De Heraut
505 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, saak-en /^^j? register op de vier Deelen van E Vota 'm gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vij/ en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents. ...

31 januari 1897
De Heraut
144 woorden
Nieuwe Theologie,

Nieuwe Theologie,

Op de brochure van den heer Ds. Hulsman terugkomende, beginnen we met te wijzen op hetgeen ons daarin tegenstaat. Het is in hoofdzaak dit.Critisch tegenover de jongere Ethische school optredende, is Ds. Hulsman onverwinlijk; maar als het nu aankomt op het formuleeren van zijn eigen standpu ...

31 januari 1897
De Heraut
2095 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Geref. Volksblad (Red. De Haas) leest men het volgende: In het Engelsche Tijdschrift 71ie Presbyterian van Donderdag 17 December j.l. vonden wij een artikel van de hand des heeren Jan Barger, ouderling van de Engelsche Gereformeerde kerk te Manchester. Dit artikel geeft zijn indruk ...

31 januari 1897
De Heraut
1155 woorden
Kerspel of Wijk?

Kerspel of Wijk?

IV. Vast staat alzoo, dat ook wij de zekerheid van het rechtsgebied der plaatselijke kerk, als één geheel, voorstaan; en ten andere, dat indeeling van den Dienst allerwegen in de kerk van Christus, en ook onder ons, regel is, zoo voor den Dienst der Ouderlingen, al ...

31 januari 1897
De Heraut
1749 woorden
Beroeping- of Oproeping ?

Beroeping- of Oproeping ?

IV. Is sopleiding", rcchtstreeksche sopleiding" goed en billijk en gewenscht ? Dreigt zulk een »opleiding" niet in dressuur te ontaarden ? Gaat ze niet van verkeerde beginselen uit ? Ziedaar de vraag.En dan achten v/e deze vraag ia bevestigenden zin t ...

31 januari 1897
De Heraut
1197 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Verschillende oordeelvellingen over de conferentie te Lyon. In Protestantsche kringen van Frankrijk droomde men sedert eenige jaren van eene vereeniging van allen, die den naam van Protestanten dragen. Door de officieuse synodale organisatie zijnde orthodoxen, en door de «delegation li ...

31 januari 1897
De Heraut
1041 woorden
van 3