Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1904-06-26
„Alleenlijk wees sterk en heb goeden moed.”

„Alleenlijk wees sterk en heb goeden moed.”

Wees sterk en heb goeden moed; want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat Ik hunnen vaderen heb gezworen, hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed. Jozua I : 6 en 7. In de taal teekent zich het leven af.In gezonder tijden ...

26 juni 1904
De Heraut
1749 woorden
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

XXIII. HET TWEEDE GEBOD. XII. Tot het werk der bediening. Efeze 4 : 12. „Wij gclooven, dat deze Heilige Schriftuur den wille Gods volkomenlijk vervat, en dat al 'tgene d ...

26 juni 1904
De Heraut
3270 woorden
De overwinning.

De overwinning.

Amsterdam, 24 Juni 1904.Voor de schitterende overwinning bij de Staten-verkiezing behaald, dankt ons Christenvolk den Heere onzen God.De strijd was ditmaal bijzonder zwaar.Tegenover ons stond heel de machtige liberale pers. De socialisten deden als hulptroepen uitnemenden die ...

26 juni 1904
De Heraut
925 woorden
Diaconalia.

Diaconalia.

Dat onder onze broeders diakenen niet allen met instemming zouden lezen, wat wij uit de Utrechtsche Kerkbode overnamen, was te voorzien, en gaarne willen wij aan een dier bezwaarden het woord verkenen, om zijn bedenkingen uiteen te zetten tegen het door Ds. Klaarhamer en ons ingenomen standpunt. ...

26 juni 1904
De Heraut
J. A. GROOTVELD.
2459 woorden
Binnenland.

Binnenland.

EEN GOUDEN JUBILEUM. II. Nadat Prof. Lindeboom de feestrede had uitgesproken en Psalm 21 : 13 was gezongen, deelde Ds. Westerhuis mede, dat de commissaris der Koningin in Overijsel, de heer Lycklama a Nijeholt, een woord wenschte te ...

26 juni 1904
De Heraut
VAN TUIJL
KUYPER.
1891 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Do drecht. De e.k. classicale vergadering zalD.V. gehou den wolden 3 Aug. a.s. Punten voor het agendum in te zenden vóór 13 Juli.Namens de roepend-? kerk te Westmaas: E. A. GKOENEWEGEN, praeses.A. VAN DEN BERG, scriba.Westmaas^ 2 ...

26 juni 1904
De Heraut
E. A. GROENEWEGEN
A. VAN DEN BERG
A. H. KOERS.
D. SPITS
J. W. FLORIJN
995 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het overzicht, dat Ds. Rullman in de Friesche Kerkbode van de wordingsgeschiedenis der Theol. School gaf, vervolgt aldus : De Synode overwoog nu ook verder, waar die School het geschiktst gevestigd kon worden, Som migen gaven de voorkeur aan het platteland, om de meerdere eenvoudigheid en ...

26 juni 1904
De Heraut
2009 woorden
L. G. WEISZ & Cº.,

L. G. WEISZ & Cº.,

BBIGommIssionaifS In Effecten, WESTERMARKT No. 21AMSTERDAM.o ...

26 juni 1904
De Heraut
6 woorden
De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERA UT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te , welken men gelieve te adresseeren aanDe abonnementsprijs / JL.SO per kwartaal. is voor De HerautInteekenaren op het premie ...

26 juni 1904
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
78 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROKPEN: Watergraafsmeer, J. L. Schouten, te Hazerswoude. — Enter, R. Sybrandy, te Blokzijl. — Baarland, C. Oussoren, te Coevorden. — Zwijndrecht, (2e predikantsplaats) Dr. A. Kuyper Jr., te Makkum. — Monnikendam en Fij naart, V. Hepp, cand. ...

26 juni 1904
De Heraut
221 woorden
van 3