GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-16
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

XXXIII. HET DERDE GEBOD. IV. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. Johannes 17:3. Het he ...

16 oktober 1904
De Heraut
3327 woorden
„Zou de Richter der gansche aarde geen recht doen?”

„Zou de Richter der gansche aarde geen recht doen?”

Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te dooden den rechtvaardige met den goddelooze; dat de rechtvaardige zij gelijk de goddelooze. Verre zij het van U! Zoude de Richter der gansche aarde geen recht doen ? Gen. 18: 25. Te denken aan een eeuwig verderf is een ...

16 oktober 1904
De Heraut
1377 woorden
Religie en Zedelijk leven.

Religie en Zedelijk leven.

Amsterdam, 14 Oct. 1904.Met bijzondere ingenomenheid werd door ons kennis genomen van de rede, waarmede Prof. Dr. H. Visscher zijn college voor den nieuwen cursus opende.Reeds het onderwerp trekt aan.Om het verband tusschen religie en zedelijk leven gaat in onze dagen de stri ...

16 oktober 1904
De Heraut
624 woorden
Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Nu binnenkort deel III van dit preoaiewerk zal verschijnen, verzoeken wij beleefd den inteekenaren, die het voor dit deel verschuldigd bedrag (ad. /3.— per exemplaar) nog niet, of slechts gedeeltelijk voldeden, ons alsnog per omgaande het Testeerend bedrag te doen toekomen.Bij de abonné's ...

16 oktober 1904
De Heraut
Adm. „De Heraut.”
104 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

IV. Dat niet alleen de zon als bron van licht en warmte voor de aarde onmisbaar is, maar dat ook de sterenwereld buiten ons zonnestelsel met de aarde in verband staat en voor den mensch een doel heeft, toonde ons vorig artikel aan.Op drie punten wezen we toe ...

16 oktober 1904
De Heraut
2878 woorden
Gijsbertus Voetius.

Gijsbertus Voetius.

Dr. A. C. Duker heeft thans het eerste tuk in het licht gezonden van het tweede eel van zijn levensbeschrijving van onzen rooten theoloog en canonicus Voetius.Al betreuren wij het, dat geen geestverwant van Voetius dezen arbeid ondernomen eeft, toch mag dit in geenen deele te kort oen aan ...

16 oktober 1904
De Heraut
346 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. XXXIII. TERUGTOCHT. Den geheelen nacht dwaalde Karel door bosch en struiken voort. Allerlei geluiden troffen zijn oor, en menigmaal stond hij stil en luisterde, 01 ook weer een verscheure ...

16 oktober 1904
De Heraut
HOOGENIBRK.
958 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een teeken des tijds. De Czarina van Rusland heeft groote belangstelling getoond in de verspreiding der Heilige Schrift onder de troepen die thans in Mandchurije strijden. Het Bijbelgenootschap heeft reeds 17, 000 exemplaren bijbels aan H. M. verzonden. Inderdaad mag dit een teeken des tijds geno ...

16 oktober 1904
De Heraut
WINCKEL.
210 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe ’s-Gravenhage. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te 'sGravenhage bericht, dat de classe 's Graven hage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 8 November a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 October ...

16 oktober 1904
De Heraut
C. LION CACHET
I.. G. GORIS
R. BKOEKHUIZEN.
1092 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

Ds. Hoekstra gaf in het Bijblad van de Geldersche Kerkbode een reeks artikelen over Objectief en Subjectief, waarvan wij het slot hier overnemen: Aan enkele voorbeelden hebben wij gezien, dat het onderscheid van voorwerpelijk en onderwerpe lijk door heel het menschelijk leven heengaat. Ook ...

16 oktober 1904
De Heraut
1445 woorden
van 4