GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1905-02-19
„Mijne oogen zijn bestendiglijk op den Heere”

„Mijne oogen zijn bestendiglijk op den Heere”

Mijne oogen zijn bestendiglijk op den Heere, want Hij zal mijne voeten uit het net uitvoeren. Psalm 25 : 15. In de vertaling van het Te Deum zingt de erk Gods engelen toe: „Onafgebroken rijz', w lied op liooge toonen. Gij, driemaal heilig ijt ge, o God der Legersch ...

19 februari 1905
De Heraut
1551 woorden
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

XLIX. HET DERDE GEBOD. XX. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als des mens ...

19 februari 1905
De Heraut
3353 woorden
Billijke waardeering.

Billijke waardeering.

Prof. Pijper, te Leiden, heeft bij de opening zijner colleges een rede gehouden over „den grondslag van de faculteit der godgeleerdheid aan de openbare Universiteiten". Deze rede, die thans in het Theologische Tijdschrift staat afgedrukt, is in meer dan een opzicht merkwaardig.Vooreerst, o ...

19 februari 1905
De Heraut
634 woorden
Eer is teer.

Eer is teer.

Amsterdam, 17 Febr. 1905.Prof. Lindeboom is bezig in de Bazuin in een reeks artikelen zich te verantwoorden over het „geheime stuk". Zöodra deze reeks ten einde is, zullen wre dienen van repliek.Thans veroorloven v? e ons slechts ééne opmerking.Prof. Lindeboom beschuldigt ons ...

19 februari 1905
De Heraut
223 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Bazuin geeft Prof. Bouwman enkele nuttige wenken omtrent de zoogenaamde „losmaking" van minder gewilde predikanten van hunne gemeente.Het is den Kerkeraad niet geoorloofd dea dienaar des Woords zonder wettige oorzaak te ontslaan. De K. O. bepaalt hieromtrent in Art. XI dat »de kerker ...

19 februari 1905
De Heraut
1704 woorden
Een belangrijk proces.

Een belangrijk proces.

VIII. (Slot.) Ons oordeel over de kerkelijke quaestie zelve, die de gemoederen in Schotland nog steeds in spanning houdt, gaven we een vorig maal. In zooverre de kleine groep, die, onder den naam van de Vrije Kerk, pal stond voor de Gereformeerde belijdenis en daar ...

19 februari 1905
De Heraut
2123 woorden
Corrigenda.

Corrigenda.

In het stuk, dat wij een vorig maal uit de Bannier of Truth overnamen, slopen twee zinstorende drukfouten in.Vooreerst lieten wij Ds. Robbert zeggen, dat de volgelingen van Dr. Kuyper zouden aandringen op een revisie van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Het woord moeten viel hier uit. D ...

19 februari 1905
De Heraut
104 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Iets nieuws om gei.d te verzamelen. In Denemarken is een postbeambte op de gedachte gekomen, een Kerstmis-postzegel te laten drukken, en heeft weten gedaan te krijgen dat deze voor twee oere (i cent) te koop gesteld is op alle postkantoren, kiosken en vele boekwinkels. De opbrengst is bestemd voo ...

19 februari 1905
De Heraut
WINCKEL.
541 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Deputaten der Generak Synode van 1.902 in zake de uitvoering van Art. 13 K. O. berichten, dat hun Rapport, met bijgevoegde voorstellen, door middel van het Kerkblad van Febr., in twee exemplaren, aan alle Kerken wordt toegezonden, en dat bovendien, althans tot I April, exemplaren verkrijgbaar ...

19 februari 1905
De Heraut
F. L. RUTGERS
W. B. RENKEMA
L. G. GORIS
G. ELZENGA
J. H. Bos
1296 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De Revival in Wales.
De Revivalbeweging in het vorstendom Wales breidt zich nog steeds uit. Sprak men eerst van 20,000 bekeerden in Zuid-Wales, nu wordt getuigd dat in Noord-Wales een 9,000 menschen tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Ook gaan recht ...

19 februari 1905
De Heraut
1228 woorden
van 4