GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-04-07
„Ik zie een amandelcoede.”

„Ik zie een amandelcoede.”

Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia ? En ik zeide : Ik zie eene amandeiroede. Jeremia i: 11.De amandeltak bot in het Oosten vóór alle andere vruchttwijgen uit.In Januari bloeit de amandelroede, en in lentemand plukt men reeds haar vrucht. Ze ...

De Heraut
1452 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

XIII. Gij hebt hem met eere en heerlijkheid gekroond. Psalm VIII : 6. Thans volgt de vraag, of de reusachtige hoogte van ontwikkeling waartoe de mensch allengs opklom, een vermetel en overmoedig grijpen naar het verbodene is geweest, ...

De Heraut
3309 woorden
De jongste Unievergadering

De jongste Unievergadering

Amsterdam, 5 April 1907.De jongste Unievergadering bracht wel een verrassing.Tot dusverre stond onder de voorstanders van het Christelijk onderwijs vast, dat de school in de eerste plaats onder het toezicht van de ouders behoorde te staan. De vrije school voor heel de natie was de b ...

De Heraut
1054 woorden
Naar de Nederlander

Naar de Nederlander

Naar de Nederlander meedeelde, hebben een aantal studenten in de theologie een adres ingezonden aan de Haagsche Synode, waarin aangedrongen wordt op de benoeming van Dr. Kromsigt tot hoogleeraar. Ze wijzen er op, dat in Leiden thans 5 hoogleeraren in de theologie modern zijn, zoodat er voor de mo ...

De Heraut
327 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXIV. Intusschen, al staat het vast, dat volgens de Gereformeerde kerken de doop alleen mag bediend worden aan de „kinderen der geloovigen, " bij de toepassing van dat beginsel komt men voor tal van moeilijke vragen, waarop het antwoord niet altijd gemakkelijk te g ...

De Heraut
2060 woorden
De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering van de Vereeniging van Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Nederland, die-Donderdag 11 April te Zwolle zal gehouden worden, belooft zeer belangrijk te worden.Het Algemeen Bestuur brengt de volgende voorstellen ter tafel: a. Machtiging tot het oprich ...

De Heraut
286 woorden
Leestafel.

Leestafel.

ENKA. (Mej. A. VAN DER VLIES). Kan een echtzinnig christen socialist zijn? Bevesiigend eantwoord. Baarn HoUandia-Drukkerij Ï9°T-Dit boekje is No. 7 van Serie I der „Lsvensragen". Een brochurenreeks voor allen, die in en geestesstrijd onzer dagen belang stellen.ENKA, die het niet aan ...

De Heraut
1584 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. Vergadering der classis D. V. op Donderdag 2 Mei a s. te Dordrecht. Inzending van stukken of voorstellen tot Zaterdag 20 April bij den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk, J. DOUMA, praeses.H. J. TE BOVELDT, scriba. ...

De Heraut
J. DOUMA
H. J. TE BOVELDT
Ds. A. TAAL
H. W. v. D. GRAAFF
Ds. E. SCHOUTEN
G. HAMSTEEG
141 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De toestand op godsdienstig gebied beheerscht door den strijd tegen de Nieuwe Theologie. Evan Roberts krank. Anti-ritualistisch streven. Sedert eenige maanden verneemt men van uit Engeland weinig meer omtrent de Revivalbeweging die in Wales haar oorsprong ...

De Heraut
821 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het vijftigjarig jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika geeft ook in ons land stof tot blijde herdenking van wat God aan onze zusterkerk heeft gedaan.Wat Prof. Bavinck in Hollandia schreef nemen, we gaarne hier over; De Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika, me ...

De Heraut
1515 woorden
van 4