GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-06-16
De Gerant

De Gerant

900i$imiMmm000i^^wf0^ffi^fff^i^: •(^crefopmcKrtieïterftcnin H^eöerianö.|Bareaux: WARmOESSTRAAT 96, Amsterdam. S•^•^ • iADVERTESTTIE-PRWS: van I—6 regels / i-*", giedere regel meer / °-^°' sCOK'TRACTEW.g ...

De Heraut
47 woorden
Zestien Leerredenen

Zestien Leerredenen

Is verschenen bij J. H. BOS te Kampen: DOORDs. G. ELZENGA, te KJiMPJBN.B^'rljfit f 1.40, gebonden f 1.90. ...

De Heraut
18 woorden
Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers vanwerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voor de Ziekenhuizen op de Perrons van de Spoorwegstations aanwezig; daarmede verricht gij een nuttig werk.Laat ze vooral niet in den wagen liggen. ...

De Heraut
36 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: VoQï de Vereeaigiag; Aan CoQtributiën: Door het locaal comité te Utrecht afrekening /72, van de 10 ets. Vereeniging / 103, samen / 175; door den heer P. J. Wimmers te Maassluis / 46 50; door Ds. J, Runia te Koevorden/ I2-SO-Aan Collecten (voor ...

De Heraut
182 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten ...

De Heraut
Ds. J. C. C. VOIGT.
Ds. J. KopPE.
A. G. HONIG
secretaris.
P. PLOOR
Scriba
A
DELFOS
act.
955 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie!In de Heraut van 26 Mei j.l. geeft de Redactie, op verzoek van Dr. Esser, haar oordeel te kennen omtrent het besluit, door de classis Gouda genomen in zake de afvaardiging door de kerk van Bergambacht van Ds. Visser, die ...

De Heraut
A. VAN DIJK.
J. J. STEINHART.
1092 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TWEE WERELDEN. NIEUWE MKNSCHEN. XXIX, Het dorp waar Rika woonde lag, zoo als wij weten, in een tamelijk dorre streek, met veel hei en bosch. De Zandhoeve droeg niet ten onrechte haar naam. Zulke plaatsen nu eischen van de bewo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1170 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De vrijwillige gaven die in Enge land door leden van de Engelsche staatskerk geofferd werden, bedroegen de som van ruim 93 miljoen guldens, waarvan ruim lo miljoen aan de zending onder de heidenen besteed werden. Van de overige 83 miljoen werden 19 miljoen gebruikt voor algemeen herderl ...

De Heraut
WINCKEL.
1906 woorden
Het zeven en twintigste

Het zeven en twintigste

Amsterdam, 14 Juni 1907.Het zeven en twintigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dat aan de leden en begunstigers werd toegezonden, geeft zeker in menig opzicht stof tot dank aan den Heere onzen God.Al werd in de Vereeniging, gelijk h ...

De Heraut
389 woorden
Leestafel.

Leestafel.

D.'. G. WISSE JR., Gereformeerd Predikant te Driebergen. Het Pessimisme. — Kampen. J. H, Bos, rgoy.„Pessimisme" is die eigenaardige kijk op wereld en leven waardoor zij ons als de slechtst mogelijke toeschijnen.Eu die kijk op, dat zóó zien van wereld en leven is dan weer het gevolg ...

De Heraut
1800 woorden
van 4