GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

40 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-12-20
„En zijn naam Immanuel heeten.”

„En zijn naam Immanuel heeten.”

[KERSTFEEST.] Daarom zal de Heere zelf ulieden een teeken geven: Zie, eene maagd zal zwanger worden, en zij zal eenen zoon baren, en zijn naam Immanuel heeten. Jesaja 7 : 14.Steeds heeft Christus' Kerk ook aan de ««»««« van den Middelaar hooge beteekenis geh ...

20 december 1908
De Heraut
1552 woorden
„Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien”.

„Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien”.

[KERSTFEEST.] Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduwe des doods, over deze zal een licht schijnen. Jesaja 9 : I.„O, Kctstnacht, schooner dan de dagen P' zoo zong voor een drie tal eeuwen o ...

20 december 1908
De Heraut
3534 woorden
Ds. M. Grieken, Hervormd predikant

Ds. M. Grieken, Hervormd predikant

Ds. M. Grieken, Hervormd predikant van Acneide en hoofdbestuurslid van den Gereformeerden Bond tot vrijmaking der Ned. Herv. Kerk, heeft een lezing, waarin de Nederlandsck Hervormde Kerk en haar e^enwoordige toestand geteekend wordt, in druk uitgegeven.Zeker loont het de moeite van deze le ...

20 december 1908
De Heraut
1202 woorden
De week, die achter ons ligt,

De week, die achter ons ligt,

Amsterdam, i8 December 1908. 1De week, die achter ons ligt, is voor onze Vrije Universiteit wel een week van diepen rouw.Want het heeft God.den Heere behaagd een onzer Hoogleeraren, Prof. P. Biesterveld, tot Zich te nemen.Al was voor den kring der naaststaanden het reeds lang ...

20 december 1908
De Heraut
2814 woorden
INGEZONDEN STOKKEN.

INGEZONDEN STOKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).L. S.Voor 14 dagen plaatste ik een ingez. stukje en een advertentie in de Heraut, met vriendelijk verzoek mij eenige boekjes te zenden voor een schoolbibliotheek. Ik meen, dat deze voor elke school gewenscht is, doch het meest noodig voo ...

20 december 1908
De Heraut
L. S.
H. DIJKSTRA.
H. d. Chr. School.
241 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Door de classis Amsterdam is den gen Dec», na afgelegd ptaeparatoir examen, met aigemeene stemmen beroep baar gesteld in de Gere f. K rken de heer H. A. Munnik, van Amsterdam, cand. aan de Vrije Universiteit. ...

20 december 1908
De Heraut
36 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. Beginselen van „Zionswachtturm.”De beruchte „Zionswachtturm — Bibel-und Traktatgezelschaft" gaat van de volgende grondstellingen uit: I. De onsterfelijkheid der ziel is eene Heidensche, onbijbelsche leer; men verkondigt van den kansel wetens of onwetend leugen omtrent d ...

20 december 1908
De Heraut
WINCKEL.
1834 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

DE VROUW IN HET VEREENIGINGSLEVEN. Zooals men zich herinneren zal, wijdden wij eenigen tijd geleden een artikel aan de quaestie, hoe de vrouw staat tegenover het Vereenigingsleven, en kwamen we daarin tot de conclusie, dit voor iedere vereeniging afzonderlijk behoo ...

20 december 1908
De Heraut
UEd. dw. dienaar
EEN ABONNÉ
1117 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTFEEST. Aan het einde des jiars, in den donkersten tijd, vieren wij een feest dat herinnert hoe: „daar is in 's werelds duistre wolken Een Licht der lichten opgegaan, ”Al kan niemand met zekerheid zeggen, wanneer het de juiste dag zou zijn ter her ...

20 december 1908
De Heraut
HOOGENBIRK.
927 woorden
Het eerstvolgend No. van dit blad

Het eerstvolgend No. van dit blad

Het eerstv^olgend No', van dit blad zal uithojfde van het Kerstfeest verschijEen op Woensdag 23 Deo. a s Ad verten tiëa voor dat No. zullen dus uiterlijk Woensdagmorgen vóór 10 ure in ons bezit moeten zijn. ...

20 december 1908
De Heraut
De Administratie.
36 woorden
van 4