GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1909-12-26
„Het Kinderen.”

„Het Kinderen.”

[KERSTFEEST.] Ea dit zal u het teeken zijn: ij zult het kindeken vinden, in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Luc. 2 : 12, In Bethlehem is en blijft het heilig Kindeken het middenpunt, waarom zich alias beweegt. Maria blijfc de gezegende onder de vr ...

26 december 1909
De Heraut
1470 woorden
„Zie, uw Koning komt en Hij is een Heiland”.

„Zie, uw Koning komt en Hij is een Heiland”.

[KERSTFEEST 1909.] Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een Heiland; arm, en rijdeode op eenen ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. Zach. 9 : 9. ...

26 december 1909
De Heraut
3511 woorden
Een dogmatisch geschil?

Een dogmatisch geschil?

XIII. Levert de uitlegging, die Prof. Bavinck in zijn Dogmatiek ons schonk van i Petrus 3: S en V. v., dus reeds een zeer goeden en Schriftuurlijken zin, daarnaast verdient niet minder aandac'nt de verklaring, die onze vroegere Gereformeerde theologen gewoon waren ...

26 december 1909
De Heraut
1820 woorden
Het slot van

Het slot van

Amsterdam, 23 December 1909, Het slot van het rapport der deputaten in zake de predikantstractementen luidt aldus: En ditzelfde geldt ook van nog een ander middel, dat wel eens is voorgesteld, nl. dat eene meerdere vergadering, liefst de Generale Synode, voor de predikautstraktement ...

26 december 1909
De Heraut
F. L. RUTGERS
M. NOORDTZIJ
M. VAN MUISWINKEL
2866 woorden
Buitenland

Buitenland

Engeland. Romaniseerend streven. Uit de algemeene vergadering der Staatskerk en der Geünieerde Vrije Kerk van Schotland.Hoezeer de romaniseerende partij in de Anglicaansche Staatskerk in de laatste jaren veld wint, blijkt uit een protesteerend schrijven, dat door de Church-Union te Brighto ...

26 december 1909
De Heraut
975 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Geachte Redactie ! Het voorlaatste nummer v& n uw weekblad besprak het besluit door den kerkeraad van de Gereformeerde Kerk alhier genomen in zake'het voorstel om de wenschelijkh ...

26 december 1909
De Heraut
B. VAN SCHELVEN.
1597 woorden
Gemengd Nieuws,

Gemengd Nieuws,

Calvijn gehuldigd in de Broedergemeente. L G. Reicbel schreef eene brochure over »Calvijii als Uniema»«, Deze brochure is door den schrijver voorgelezen in het Seminarium der Broedergemeente. De schrijver doet daarin helder uitkomen, dat Calvijn's streven geheel op vereeniging gericht was. Het is ...

26 december 1909
De Heraut
WINCKEL.
511 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De heer J. W. Kal, theol. cand. te Amsterdam, verzoekt wegens voortzetting zijner studiën vooreerst geen beroep op hem te willen uitbrengen.WAGENBORGEN. 7 Dec. j.I. was voor de Geref. gemeente alhier een blijde dag. Op dezen dag toch was 't 25 jaar geleden, dat Ds. W. K. P. Goeree zij ...

26 december 1909
De Heraut
1138 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

KERSTFEEST. Lof zij den God van Israël, Den Heer, die aan Zijn erfvolk dacht. En door Zijn liefderijk bestel. Verlossing heeft teweeg gebracht; Een hoorn des heils heeft opgerecht; 't Geen Davids huis was toegezegd, Dat wil Hij ons nu schenken; Gelijk Gods trouw, v ...

26 december 1909
De Heraut
HOOGENBIRK.
982 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

tDe Heere nam plotseling van mijne zijde 1 weg mijn innig geliefden EchtgenootDr. FRIEDRICH FRANZ CARLFISCHER, in leven Rector aan het Christelijk Gymnasium te Arnhem, in den ouderdom van ruim 47 jaar.WED. F. F. C. FISCHER—Arnhem, 19 December 1909. ...

26 december 1909
De Heraut
64 woorden
van 3