GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1918-12-15
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCVI. ACHTSTE REEKS. LI. (Slot.) En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste 'duisternis; daar zal weening zijn en knersing der tanden. . Matth. XXV : 30. Zi ...

15 december 1918
De Heraut
DR. A. K.
4548 woorden
Een grondbeginsel van het Gereformeerd Kerkrecht.

Een grondbeginsel van het Gereformeerd Kerkrecht.

Niet elke bepaling in onze Kerkenorde draagt een principieel karakter. Er zijn heel wat bepalingen, die alleen betrekking hebben op de orde en die daarom ook niet een absoluut bindend karakter dragen. Meestal voegt de Kerkenorde 'zelf dan ook aan zulk een bepaling de opmerking toe, dat de Kerken ...

15 december 1918
De Heraut
Dr. H. H. K.
552 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen: Letter S. G. E. postmerk Enkhuizen f 5; familie C. te Velp /'S.Dringend vragen wij voor onze .scholen 1 steun.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. ...

15 december 1918
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
28 woorden
Eiken dag mindert het

Eiken dag mindert het

Amsterdam, 13 December 1918.Het zijn de donkere dagen vóór Kerstmis.Eiken dag mindert het zonnelicht en moet het kunstlicht, dat vooral op onze dorpen zoo moeilijk te verkrijgen is, reeds vroeger worden opgestoken. Een grijze nevel ligt als lijkwade over ons land uitgespreid en bene ...

15 december 1918
De Heraut
1158 woorden
Een nieuwe benoeming.

Een nieuwe benoeming.

Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs pp Gereformeerden grondslag hebben tot gewoon hoogleeraar in de juridische faculteit benoemd Mr. W. Zevenbergen, aan wien als vakken zijn opgedragen' de algemeene rechtsleer en het strafrecht.Nadat de litterarische' ''faculteit dit jaar een ...

15 december 1918
De Heraut
527 woorden
„En Jezus, ziende hun gedachten.”

„En Jezus, ziende hun gedachten.”

En Jezus, ïiende hunne gedachten, zei de: aarom overdenkt gij kwaad in uwe harten? Matth. XI:4.Als Mattheus schrijft, dat Jezus de gedachten der Schriftgeleerden zag, is hiermede niet iets bovenmenschelijks aangeduid, maar is alleen, bedoeld, dat Jezus in zoo heldere mate vermocht wat óns ...

15 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1399 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort Verslag van de vergadering der Classis Deventer, gehouden te Almelo, Woensdag 16 October 1918.Art. 1. De praeses der vorige vergadering. Ds. Jongbloed van Deventer B, opent de samenkomst, laat zingen Psalm 119:17, leest 1 Petr. 3:8 v.v. en gaat voor in gebed.Art. 2. De broeders ...

15 december 1918
De Heraut
B. A. KNOPPERS.
721 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. VAN CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS.Wel wat laat door mijn zes-weken lang schrijven over RULLMANN'S Dr. RUTGERS, maar omdat wij nog 'n paar weken vóór oudejaar hebben, , nog niet te laat.Voor de hand weggenomen uit het stapeltje dat op mijn leestafel ligt, krijg ik het eerst te pakk ...

15 december 1918
De Heraut
G.
912 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De Kerk m e i n s chaften.Reeds meermalen deïlden wij mede, hoe er in Duitschland in en naast de Landskerken iGemeinschaften» zijn gevormd, «gezelschappenc niet in den zin waarin dit woord in Nederland verstaan wordt, maar in dien van gemeenschappen die ten doel hebben datgene ...

15 december 1918
De Heraut
894 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Hedacfie., Het zal U bekend zijn, dat de Christelijke • actie in het Leger van zeer bescheiden aard is.Wel wordt door verschillende lichamen en personen gearbeid tot behartiging der geestelijke belangen van de militairen, ...

15 december 1918
De Heraut
J. C. GROOT.
586 woorden
van 4