GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1919-03-23
Vab de Kerk.

Vab de Kerk.

XII. De Zoon des menschen g? at wel henen, fctüjs »«"'-n hem geschreven is; maar wee dien mensch, door welken de Zoon des menschen verraden wordt; het ware hem goed, zoo die mensch niet geboren was geweest. Matth. XXVI:24.Is alzoo de valsche voorstelling afg ...

23 maart 1919
De Heraut
3768 woorden
In de Hervormde Kerk een schijnkerk?

In de Hervormde Kerk een schijnkerk?

XIII. Onderzoeken we thans, welk karakter deze plaatselijke Kerken in de Hervormde Kerk vertoonen, zoo moet wel scherp en beslist op den voorgrond worden gesteld, dat niet één dezer plaatselijke Kerken door ons als een zuivere gereformeerde Kerk kan worden beschouw ...

23 maart 1919
De Heraut
Dr. H. H. K.
1635 woorden
Kan op grond van

Kan op grond van

Amsterdam, 21 Maart 1919.Kan op grond van ons Gereformeerd beginsel zelf er dus geen het minste bezwaar bestaan, om de democratische strooming, die , thans zoo machtig zich in het leven der volkeren gelden doet, ook in de Kerk te laten doorwerken, door het »ambt der geloovigen» beter dan t ...

23 maart 1919
De Heraut
1420 woorden
Een ouware voorstelling.

Een ouware voorstelling.

In het Annuarium van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, 1918 p. XXIV, zoo deelt men ons mede, komt het volgende voor: «Vervolgens wordt hun (er is sprake van de Roomsche militairen) allerlei verboden lectuur in de handen gestopt, o a. Jezus van Nazareth, harmonie der vier Evangeliën», ...

23 maart 1919
De Heraut
315 woorden
„Laat deze drinkbeket van mij voorbijgaan!”

„Laat deze drinkbeket van mij voorbijgaan!”

En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth. XXVI : 39. Gethsemané was het bangste, dat onze ...

23 maart 1919
De Heraut
Dr. A. K.
1497 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. A. VAN SCHELVEN, OMVANG EN INVLOED DER ZUID-NEDERLANDS' HE IMMIGRATIE VAN HET LAATSTE KWART DER 16e EEUW. 's-GrEvenhage Martin us Nijhoff 1919.Nadat in 1578 de landvoogdij over de Nederlandsche gewesten door koning FILIPS II aan PARMA was opgedragen en, eerst in VLAANDEREN daarna in ...

23 maart 1919
De Heraut
G.
1507 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De propaganda voor de V. U. gaat voort. Rustig maar gestadig arbeiden is de weg ons te komen tot een inkomen van f 150.000 jaarlijks voor deze vereeniging.En minder kan het niet.Maar het is mogelijk. ...

23 maart 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
J. A. HARDEMAN
G. VERRIJ
854 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Vorming van een Fri£.sch-Nedersaksische Gere f. Kerk? Op 29 Dec 1.1. werd te Hannover eene gemeen te vergadering van de Geref Kerk gehouden. Daarin werd besloten het Presbyterium te verzoeken om bij het Konsistorium er op aan te dringen, dat bij aanstaande nieuwe regeling van ...

23 maart 1919
De Heraut
WINCKEL.
1818 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VIJAND EN VRIEND. XVII. IN GEZELSCHAP.Zooals wij reeds zagen, had Kees onder de bewoners van het nieuwe huis een kennis, en wel een der kleerenmakersknechts. Deze ontving hem vriendelijk in zijn nieuwe woning, en vertelde hem ...

23 maart 1919
De Heraut
HOOGENBIRK.
936 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep zacht en kalm, na lange krankheid, nog onverwacht onze Herder en Leeraar, Ds. H. H. WOUDSTRA, in den ouderdom van bijna 66 jaar.Sedert 1890 heeft hij met rijken zegen deze Gemeente bearbeid.Op zijn ziekbed mocht hij getuigen, dat om ontbonden te wezen en ...

23 maart 1919
De Heraut
90 woorden
van 4