Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

waarin hij is de theoloog en bisschop, dan merken we op, dat hij zich i n beide perioden met de wetenschappelijke ontwikkeling der jongelingschap bezig houdt. In zijn geschrift D e ordine, vrucht van de gesprekken i n Cassiciacum, is hij nog geheel de philosoof en bouwt op speculatieve wijze een ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
374 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

D e vele juiste leeringen en vingerwijzingen, die de auteur den theologischen hermeneut i n zijn boek geeft en naar welke ook de philologische exegeet verstandig zal doen te luisteren en te handelen, ga ik thans voorbij. Immers vooral is onze belangstelling thans gericht op de vraag, hoe Augustin ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
375 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 13

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 13

afspraak berustende gebaren der mimische tooneelspelers, de schilderijen en beelden, behalve voorzoover zij cultuurhistorische waarde hebben en de duizenden verdichte fabelen; deels echter zijn ze doelmatig en noodzakelijk, voorzoover ze betrekking hebben op kleeding en lichaamsverzorging, maten, ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
360 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

men haar ook leeren i n de scholen, die praeter ecclesiam, buiten de kerk, zijn. D e waarheid der uitspraken echter moet nagespeurd worden i n de heilige boeken der kerk. W a n t iets anders is het de regelen der logische verbindingen te kennen, iets anders de waarheid der uitspraken. Evenzoo sta ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
345 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

door de studie der vrije kunsten te poneeren als propaedeuse tot de philosophie, heeft deze opvatting de verdere oudheid door voor juist gegolden ). Vooral de jongere Stoa heeft haar op den voorgrond gesteld en i n een zijner brieven zet Seneca haar uitvoerig, zich aansluitend aan Posidonius, u i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
395 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 16

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 16

ongetwijfeld gedachtig aan Augustinus' ideaal van Christelijke handboeken, toevoegt een werk ,,de artibus ac disciplinis liberalium litterarum". E n de monniken i n zijn klooster V i v a r i u m zet hij aan het afschrijven van de voor zijn doel belangrijke werken der oudheid, waardoor menig boek ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
362 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 17

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 17

moet de Schrift kennen; wie behalve wijs ook welsprekend, sapienter et eloquenter, w i l spreken, dien verwijst hij naar de lectuur van die auteurs, die niet alleen welsprekend, maar ook wijs hebben geschreven. Dat zijn de ecclesiastici viri, de kerkelijke schrijvers, die de woorden Gods niet all ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
348 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

eischen, had den Christenen vaak veel hoofdbrekens gekost. In hoofdzaak had men haar beantwoording gezocht öf door te betoogen, dat de gewijde schrijvers opzettelijk i n eenvoudigen stijl hadden geschreven o m door allen verstaan te kunnen worden en o m niet door schoonen schijn, maar door innerl ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
386 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 19

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 19

eerste plaats en vooral er naar moeten streven, dat men hen begrijpt, en dat i n h u n uitdrukkingswijze nooit de oorzaak gelegen mag zijn, dat ze minder goed verstaan worden. N o o i t mogen ze welluidendheid stellen boven duidelijkheid, ja zelfs is het geoorloofd woorden of wendingen te gebruik ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Gelijk straks ten aanzien der artes liberales, zoo rijst thans ten opzichte der rhetorica de vraag, welke waarde Augustinus' beschouwing voor haar gehad heeft, ook al bleef die waarde voorshands slechts van theoretische beteekenis. Doordat hij haar losmaakt van de heidensche literatuur en haar ba ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
361 woorden
van 3