Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

41 resultaten
Filteren
van 5
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

GODDELIJK KARAKTER VAN HET RECHT.R E D E , UITGESPROKEN DOORMr. D. P. D. F A B I U S , OP 21 OCTOBER 4880,TER INWIJDINGVAN DEN LEERSTOEL IN HETSTAATSRECHT, DE RECHTS WIJSBEGEERTE EN HET CANONIEKE RECHT \\\DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.AMSTERDA ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
43 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 2

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 2

ZEER GEËERDE HEEREN DIRECTEUREN DEZER SCHOOL. HOOGGEACHTE HEEREN CURATOREN. HOOGGELEERDE HEEREN AMBTGENOOTEN. ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN EENIGE WETENSCHAP. WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES GODDELIJKEN WOORDS. ENGIJ ALLEN, DIE DEZEPLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEIDVE ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
153 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 3

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 3

6 bemorst door het slijk, dat opspat tegen een ieder, die deel neemt aan dien strijd. En niet alleen de staatkunde, maar ook het recht; in wetenschap zoowel als in praclijk; heeft het soms moeten verduren, onder be­ schuldiging geestelijkvan op anderen leven zijnewortelsappen ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
247 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 4

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 4

7zij het het teookslechtsinverband,waarinhet recht zich tegenover God den Heere heeftweten.Eenvluchtigen trek, U zal pogen te wijzen oponderwerp,naar ikmeen, aan deze ure passend.Aangewezen toch voor ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
272 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 5

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 5

8doordenStaat kanwordenafgedwongen, wel daarin afspiegelenmoet en alzoo het recht aan de glorie des Heilands dienstbaar maakt, naarde uitspraak der Heilige Schrift, dat de W e t de tuchtmeesteresseis, die tot den Christus leidt. Aan het kara ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
352 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 6

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 6

9dienen heeft als een slaaf zijn' m e e s t e r ; en waaraan het hulde moet brengen, wijl het voeren van den scepter, bij von Halier nog slechts een gevolg van eigen rijkdom en anderer nood, veeleer aanwijzing zijnvanhetals van hoofd.bezit derzoude ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
413 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 7

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 7

10met het„bij deruimenomvanggratie Gods" aan de overheid een macht van zóó te achten toegekend, als Spinoza haar gaf, toen inden wijden kring, dien hij voor haar bevoegdheid trok, als het ware de droeve boodschap eener gansch onmondige menschheid weerklon ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
419 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 8

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 8

•11tegenspraak met Voetius zichde belijdenisverhaalt*), Frankrijksvan een droit divin, welbekendeKoningtoen, naar ons Hendrik IV, nate hebben afgevraagd, wat Gode behagelijks er in hem mochtschuilen,dat hijzoo zeer verheven was ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
267 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 9

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 9

12Alle aard^ch gezag is als de gasdamp, in den luchtballonverza­meld, die straks het scheepken wel verre aan de aarde kan ontvoe­ ren, maar zonder den reiziger te herscheppen tot een wezen, dat van nature in de wolken w o o n t ; welke damp ook, daar de levensbron is afgebond ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
301 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 10

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 10

13het staatsgezag als een zelfstandig instituut Gods, met eigen bestemming, loochent; dit ondergeschikt maakt aan de Kerk; en het alzoo onder de opperhoogheid des pausen stell, staatsgezagzelfs zijnededit Pelro,Petrus diademaDe leer van hetaanstelling ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
289 woorden
van 5