Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

69 resultaten
Filteren
van 7
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie.REDE, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Vrijdag 23 September 1904, DOORDR. R. H . W O L T J E R .LEID ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
40 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 2

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 2

Het mystiek-religieuze element in de GrieHscbe pbilologie.REDE, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Vrijdag 23 September 1904, DOORDR. R. H . W O L T J E R .LEID ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
45 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 3

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 3

Tot mijn leedwezen werd de uitgave dezer rede door bijzondere omstandigheden aanzienlijk vertraagd;inzonderheid vor-derde de bewerking der aanteekeningen meer tijd en moeite dan ik vermoeden kon. Reeds uit de inmiddels verschenen literatuur kan echter blijken, dat het onderwerp alle ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
172 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 4

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 4

HOOGEERZAMKHEERENDIRECTEURENONZERVF.REENIGING,HOOGACHTBARE H E E R E N CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE H E E R E N HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDEHEERENDOCTORENIN ONDERSCHEIDENEWETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WO ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
281 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 5

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 5

6 nognemenonderdewerkenonzer klassiekegeleerdendeObservationes Criticae, Miscellanea C r i t i c a en dergelijke, zonder twijfel eene plaats van beteekenis in ) . 4Waarwehier alzoo aanschouwen niet maar iets toevalligs, ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
400 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 6

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 6

7 vast te stellen, maar o o k v a n de daarop volgende kritiek op die eenmaal vastgesteldeoverlevering zelve.A l l e e n maar moet hierbij tweeërlei in het o o g gehouden: i n de eerste plaats, dat die kritiek slechts daar en eerst dan m a g aangewend, waar corruptheid der overlever ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
473 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 7

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 7

8E d o c h wareer niet meer, M . H . , ik z o u gezwegenhebben;immers n o g niet zoo lang geleden is aan deze zelfde Hoogeschool door een Hoogleeraar in de Literarische Faculteit in zijn rede over Overlevering en Kritiek de verhouding van beide afgebakend en uiteengeze ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
502 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 8

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 8

9 niet de belangrijksteuitingvan den G r i e k s c h e ngeest, denGriekschen logos, öf niet, öf verkeerd begrepen, en is alzoo i n hare roeping o m te zijn philologie, dat is w e t e n s c h a p v a n den logos8) , gefaald.D a t dit zoo geschiedde, ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
527 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 9

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 9

10eens, om hen aan het spreken te brengen over de oude tijden, begonnenwas,de oudstegeschiedenisvan zijn eigen land tevertellen, van Phoroneus, die de eerste genoemd wordt, van Niobe, en na den zondvloed van Deucalion en P y r r h a en anderen, k w a m ee ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
425 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 10

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 10

11 het wordt weergevondenin de G r i e k s c h epolitiek; ) 17het isinzonderheid in de politiek, dat de slechte zijde van deze kinderlijkheid, souvereinedejeugdigeAtheenscheonbezonnenheid,gezienwordt;hetvolk wordt ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
456 woorden
van 7