Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

410 resultaten
Filteren
van 41
Jaarboek 1925 - pagina 1

Jaarboek 1925 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG MGeen duimbreed is er op heel 't erf van onsmenschelijkleven, waarvan deChristus, die aller Souverein is, niet roept: „Mijn!" Dr. A.KUYPER.(Souvereiniteit in eigen kring). ...

1 januari 1925
Jaarboeken
31 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 2

Jaarboek 1925 - pagina 2

INHOUD. Bladz.Program voor de Samenkomsten op 2 en 3 Juli 1925 . . . . Agendum voor de Algemeene Vergadering Hoofdstuk I- § 1- Ter inleiding II. § 2. Statuten der Vereeniging „ III. § 3. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . . „,IV.DE ...

1 januari 1925
Jaarboeken
180 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 3

Jaarboek 1925 - pagina 3

PROGRAM VOORDEVijf-en-veertigste Jaarlijksche Samenkomst, te houden te Zwolle, 2 en 3 Juli 1925.I. Op Donderdag 2 Juli, des avonds Vk—8V2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Nieuwe Zuiderkerk, waarin als voorganger zal optreden Dr C. BOUMA te Zwolle. II. O p Vri ...

1 januari 1925
Jaarboeken
128 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 4

Jaarboek 1925 - pagina 4

Ook zal de Regelingscommissie zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in de Buiten-Societeit. Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd. De Regelingscommissie : Provinciale organisatie van Overijse ...

1 januari 1925
Jaarboeken
131 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 5

Jaarboek 1925 - pagina 5

A G E N D U M voor de Algemeene Vergadering.Opening der vergadering door Zijne Exellentie H. GoHjn. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag over 1924. Rapport van de ...

1 januari 1925
Jaarboeken
182 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 6

Jaarboek 1925 - pagina 6

'JHierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen : 1°. Kerkeraden, voogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunne ...

1 januari 1925
Jaarboeken
138 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 7

Jaarboek 1925 - pagina 7

Reeds vier en veertig maal werd het jaarverslag der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag aan de leden en begunstigers toegezonden. Het Bestuur der Vereeniging acht thans het oogenblik gekomen om in stede van dat verslag een jaanboek uit te geven. Of wil men, het oude vers ...

1 januari 1925
Jaarboeken
334 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 8

Jaarboek 1925 - pagina 8

Voorts meenden vrij onzen lezers geen ondienst te doen door enkele foto's in het jaarboek op te nemen. En zoo vangt dan dit jaarboek zijn loop onder ons aan. Moge het een voorspoedige, een gezegende loop zijn ! Wij ontveinzen ons allerminst de groote moeilijkheden, die in de komende jaren zich ku ...

1 januari 1925
Jaarboeken
317 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 9

Jaarboek 1925 - pagina 9

HOOFDSTUK II.§ 2. Statuten van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 No. 23 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 April 1903 No. 18, 21 September 1908 No. 1255 en 26 Mei 1924 No ...

1 januari 1925
Jaarboeken
290 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 10

Jaarboek 1925 - pagina 10

13 A r t . 4. Leden der Vereeniging zijn allen, die hare statuten onderteekenen en eene jaarlijksche contributie van minstens 25 gulden, of eene som in eens van minstens 500 gulden, in de kas der Vereeniging inbrengen. Alle anderen, die door geldelijke bijdragen de Vereeniging steunen, worden als ...

1 januari 1925
Jaarboeken
352 woorden
van 41