476 resultaten
Filteren
van 48
Jaarboek 1927 - pagina 1

Jaarboek 1927 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGGeen duimbreed vanis er op heel 't erfons menschelijkleven, waarvan deChristus, die aller Souverein is, n i e t r o e p t ; „Mijn!" Dr. A.KUYPER.CSouvereiniteit in eige ...

1 januari 1927
Jaarboeken
36 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 2

Jaarboek 1927 - pagina 2

INHOUD. Bladz'Program voor de Samenkomsten op 6 en 7 Juli te Arnhem . . Agendum voor de Algemeene Vergadering Hoofdstuk I. § 1. Ter inleiding „ II. § 2. Statuten der Vereeniging. . . . . . . „ III. § 3. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . . „ ...

1 januari 1927
Jaarboeken
174 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 3

Jaarboek 1927 - pagina 3

166 Hoofdstuk VII.BIJZONDERE STICHTINGEN EN FONDSEN. Bladz,§ § § §25. 26. 27. 28.Calvijnfonds Studenten Studiefonds en Hospitum . Kuyperkatheder, enz V. Coeverden Adrianistichting, enz.. .127 138 140 141MEMOTÏABILIA.§ 29. Oraties en Redevoer ...

1 januari 1927
Jaarboeken
38 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 4

Jaarboek 1927 - pagina 4

11 elders geschied en van de beraadslaging over het voorgestelde plan zal het besluit, door Directeuren te nemen, afhankelijk zijn. * * * Dat dit besluit genomen moet worden in een tijd, dat allerlei beroering ook aan onze vereeniging niet onopgemerkt Toorbij gaat, maakt de beslissing niet gemakk ...

1 januari 1927
Jaarboeken
390 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 5

Jaarboek 1927 - pagina 5

onzer Hoogesdhool grootere aam te wijzen. Nochtans bleef zij staande en groeide uit. Dat kan ook nu. Indien maar de een den amder uitnemender acht dan zichzelven en wij allen tezaam kracht zoeken bij Hem in Wiens Hand ook het lot onzer Universiteit berust. Haar stichting was een geloofsdaad. Alle ...

1 januari 1927
Jaarboeken
80 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 6

Jaarboek 1927 - pagina 6

HOOFDSTUK II.§ 2. Statuten van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 No. 23 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 April 1903 No. 18, 21 September 1908 No. ,1255 en 26 Mei 1924 N ...

1 januari 1927
Jaarboeken
289 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 7

Jaarboek 1927 - pagina 7

A r t . 4. Leden der Vereeniging zijn allen, die liare statuten onderteekenen en eene jaarlijksche contributie van minstens 25 gulden, of eene som in eens van minstens 5Ü0 gulden, in de kas der Vereeniging inbrengen. Alle anderen, die door geldelijke bijdragen de Vereeniging steunen, worden als b ...

1 januari 1927
Jaarboeken
342 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 8

Jaarboek 1927 - pagina 8

15 en 7. het geven van consideratiën en advies over alle andere zaken, die door het bestuur, of met vergunning van de vergadering, worden ter sprake gebracht. Bij alle stemmingen, van welken aard dok, beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen : en wanneer blijkt, dat deze niet ka ...

1 januari 1927
Jaarboeken
357 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 9

Jaarboek 1927 - pagina 9

16 kunnen komen, wordt de zaak, waarover verschil van zienswijze is, door eene gecombineerde vergadering beslist; en 7. de zorg voor alles wat betrekking heeft op de stoffelijke belangen van de Vereeniging en van hare scholen. In alle vergaderingen van directeuren, of van directeuren en curatoren ...

1 januari 1927
Jaarboeken
358 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 10

Jaarboek 1927 - pagina 10

17 A r t . 9. Scholen worden gesticht en uitgebreid, naar gelang geschikte personen en toereikende inkomsten daarvoor kunnen gevonden worden. A r t . 10. De Vereeniging kan niet ontbonden worden vóór het in art. 14 bepaalde tijdstip, tenzij op voorstel van het bestuur of van minstens een tiende g ...

1 januari 1927
Jaarboeken
265 woorden
van 48