GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

465 resultaten
Filteren
van 47
Jaarboeken
Jaarboek 1928
1928-01-01
Jaarboek 1928 - pagina 1

Jaarboek 1928 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGGeen duimbreed van onsmenschelijkis er op heel 't erf leven, waarvandeChristus, die aller Souverein is, niet roept: „Mijn!" Dr. A. K U Y P E R . (Souvereiniteit in eigen kring). ...

1 januari 1928
Jaarboeken
36 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 2

Jaarboek 1928 - pagina 2

INHOUD. Bladz.Program voor de Samenkomsten op 4 en 5 Juli te Middelburg . Agendum voor de Algemeene Vergadering Hoofdstuk I. § 1. Ter inleiding ., II. § 2. Statuten der Vereeniging „ III. § 3. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . . „IV. ...

1 januari 1928
Jaarboeken
156 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 3

Jaarboek 1928 - pagina 3

158 Hoofdstuk VI.MEMORABILIA.§ 27. 1. Oraties en Redevoeringen 2. Proefschriften (aan de Vrije Universiteit in het openbaar verdedigd) . . . . 3. Lijst van opgenomen foto's . . . . 4. Rapport van d e C o m m i s s i e inzake art. 2 d e r S t a t u t e n BIJLAGE A : Staat van collect ...

1 januari 1928
Jaarboeken
76 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 4

Jaarboek 1928 - pagina 4

HOOFDSTUK I. § 1. Ter inleiding. De 47ste jaarlijksohe samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Ondervsrijs op Gereformeerden Grondslag op 6 en 7 Juli 1927 te Arnhem gehouden, waarvan het verslag in dit jaarboek — tevens het 48ste jaarverslag — is opgenomen, is voor 'het leven van Vereeniging en ...

1 januari 1928
Jaarboeken
322 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 5

Jaarboek 1928 - pagina 5

10 Zoo vs^erd dan de arbeid in de aangevi^ezen richting aangevangen, allereerst tot 'het stichten van een uitbreidingsfonds, en met dank aan God kan reeds worden medegedeeld, dat niet tevergeefs een beroep werd gedaan op de liefde van ons Gereformeerde volk voor onze Universiteit, zij ihet ook da ...

1 januari 1928
Jaarboeken
403 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 6

Jaarboek 1928 - pagina 6

11 blijven staan op het beginsel, waarop zij gevestigd werd. Maar moge dan ook alle terughoudendheid verdwijnen en mogen dan aller harten weer wijd worden geopend en de handen worden uitgestrekt om te brengen 'het offer der liefde, opdat de Vrije Universiteit, de Universiteit die we als een verbe ...

1 januari 1928
Jaarboeken
60 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 7

Jaarboek 1928 - pagina 7

HOOFDSTUK IL§ 2. Statuten van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 No. 23 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 April 1903 No. 18, 21 September 1908 No. 1255 en 26 Mei 1924-No. ...

1 januari 1928
Jaarboeken
280 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 8

Jaarboek 1928 - pagina 8

13 A r t . 4. Leden der Vereeniging zijn allen, die hare statuten onderteekenen en eene jaarlijksche contributie van minstens 25 gulden, of eene som in eens van minstens 500 gulden, in de kas der Vereeniging inbrengen. Alle anderen, die door geldelijke bijdragen de Vereeniging steunen, worden als ...

1 januari 1928
Jaarboeken
342 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 9

Jaarboek 1928 - pagina 9

14 en 7. het geven van consideratiën en advies over alle andere zaken, die door het bestuur, of met vergunning van de vergadering, worden ter sprake gebracht. Bij alle stemmingen, van welken aard ook, beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen ; en wanneer blijkt, dat deze niet ka ...

1 januari 1928
Jaarboeken
359 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 10

Jaarboek 1928 - pagina 10

kunnen komen, wordt de zaak, waarover versohil van zienswijze is, door een gecomi)ineerde vergaderiag beslist; en 7. de zorg voor alles wat betrekking heeft op de stoffelijke belangen van de Vereeniging en van hare scholen. In alle vergaderingen van directeuren, of van directeuren en curatoren ge ...

1 januari 1928
Jaarboeken
350 woorden
van 47