Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

258 resultaten
Filteren
van 26
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

IXAGENDUM voor de Algemeene Vergadering.1.Opening der vergadering.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën.3.Vaststelling van de notulen der vorige vergadering.4.Jaarverslag ...

1 January 1915
Jaarboeken
116 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

Hierby zij herinnerd aan deze beide bepalingen : 1". Kerkeraden, kerkvoogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gema ...

1 January 1915
Jaarboeken
277 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

NAAMLIJST VAN DESTICHTERS DER VRIJE UNIVERSITEIT.J. VAN ALPHEN, te Hengeloo (O.). (Overleden.) D. A. BEINTEMA, te Leeuwarden. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. (Overleden.) G. ,1. BOEVÉ, te Hilversum. (Overleden.) Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. (Overleden.) A. Baron VAN DEDEM, te Dalfs ...

1 January 1915
Jaarboeken
193 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

XIIDs. B. VAN SCHELVEN, te Amsterdam. J. J. SCHOKKING, te Amsterdam. S. J. SEEFAT, te Beek. J. VAN DER STRAAL, te Rotterdam. (Overleden.) G. J. G. DE VIDAL DE ST. GERMAIN, te Heinoo. (Overleden.) F. W. VODEGEL, te Amsterdam. (Overleden.) J. VOORHOEVE H.Czn., te Rotterdam. (Overleden.) A. W ...

1 January 1915
Jaarboeken
145 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

STATUTEN VAN DEVereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. Goedgekeurd hij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 April 1908 en 21 September 1908. A r t . 1. De Vereeniging bedoelt de oprichting en insta ...

1 January 1915
Jaarboeken
179 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

XIVdaaraan voorwaarden verbonden zijn, die haar of hare scholen van een buiten h a a r staand gezag in eenig opzicht afhankelijk zouden maken, of die om andere redenen, naar het oordeel d-es bestuurs, aan te groote bezwaren onderhevig zijn. Desgelijks moet eene overeenkomst, die haar of ha ...

1 January 1915
Jaarboeken
302 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

XV3. de kennisneming en behandeling va,n een jaarlijks door het bestuur uit te brengen verslag van den toestand der Vereeniging gedurende het laatstverloopen j a a r ; 4. de benoeming van bestuursleden uit eene voordracht van minstens twee personen, die door directeuren en curatoren gezame ...

1 January 1915
Jaarboeken
350 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

XVI4. de benoeming van curatoren voor de scholen der Vereeniging; waarbij over de vervulling eener vacature of over eene voorgenomene benoeming vooraf het advies moet z^n ingewonnen van curatoren zelven; 5. de stichting van de in art. 1 bedoelde scholen en de bepaling van de plaats, waar z ...

1 January 1915
Jaarboeken
349 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

XVIIrooster, één aftreedt, die echter terstond herkiesbaar is. Hunne taak is met n a m e : 1. het adviseeren over de benoeming van curatoren en over hunne instructie, op de in art. 6 omschreven wijze, en het maken en wijzigen van een huishoudelijk reglement tot regeling huim.er werkzaamhed ...

1 January 1915
Jaarboeken
286 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

xvni fondsen der Vereeniging zal gegeven worden, met dien verstande, dat in de eerste plaats alle geldelijke verplichtingen moeten worden nagekomen, vervolgens naar billijkheid wachtgelden of pensioenen moeten bepaald worden voor allen, die aan de scholen der Vereeniging of in haren dienst waren ...

1 January 1915
Jaarboeken
183 woorden
van 26