GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

284 resultaten
Filteren
van 29
Jaarboeken
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1917-01-01
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

IXL e t v o o r a l o p p a g i n a XXIV.AGENDUM voor de Algemeene Vergadering.1.Opening der vergadering.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek aer geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën.3.Vaststelling van de notulen der ...

1 januari 1917
Jaarboeken
146 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

XHierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen : 1*. Kerkeraden, kerkvoogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hu ...

1 januari 1917
Jaarboeken
279 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

NAAMLIJST VAN DESTICHTERS DER VRIJE UNIVERSITEIT.J. VAN ALPHEN, te Hengeloo (O.). (Overleden.) D. A. BEINTEMA, te Leeuwarden. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. (Overleden.) G. J. BOEVÉ, te Hilversum, (Overleden.) Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. (Overleden.) A. Baron VAN DEDEM, te Dalfse ...

1 januari 1917
Jaarboeken
189 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

xn Ds. B. VAN SCHELVEN, te Amsterdam. J. J. SCHOKKING, te Amsterdam. S. J. SEEFAT, te Beek. J. VAN DER STRAAL, te Rotterdam. (Overleden.) G. J. G. DE VIDAL DE ST. GERMAIN, te Heinoo. (Overleden.^ F. W. VODEGEL, te Amsterdam. (Overleden.) J. VOORHOEVE H.Czn., te Rotterdam. (Overleden.) A. WALKART ...

1 januari 1917
Jaarboeken
143 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

STATUTEN VAN DEVereeniging voor Hoöger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. Goedgekeurd hij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 en de latere wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 35 April 1903 en 21 September 1908. A r t . 1. De Vereeniging bedoelt de oprichting en insta ...

1 januari 1917
Jaarboeken
180 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

XIVdaaraan voorwaarden verbonden zijn, die h a a r of hare soholen van een buiten h a a r staand gezag in eenig opzicht afhankelijk zouden maken, of die om andere redenen, naar h e t oordeel des bestuurs, aan te groote bezwaren onderhevig zijn. Desgelijks moet eene overeenkomst, die haar o ...

1 januari 1917
Jaarboeken
315 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

XV3. de kennisneming en behandeling van een jaarlijks door het bestuur uit te brengen verslag van den toestand der Vereeniging gedurende het laatstverloopen j a a r ; 4. de benoeming van bestuursleden uit eene voordracht van minstens twee personen, die door directeuren en curatoren gezamen ...

1 januari 1917
Jaarboeken
353 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

XVI4. de benoeming van curatoren voor de scholen der Vereeniging; waarbij over de vervulling eener vacature of over eene voorgenomene benoeming vooraf het advies moet zijn ingewonnen van curatoren zelven; 5. de stichting van de in art. 1 bedoelde scholen en de bepaling van de plaats, waar ...

1 januari 1917
Jaarboeken
343 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

XYIIrooster, één aftreedt, die echter terstond herkiesbaar is. Hunne taak is met n a m e : 1. het adviseeren over de benoeming van curatoren en over hunne instructie, op de in a r t 6 omschreven wijze, en h e t maken en wijzigen van een huishoudelijk reglement t o t regeling hunner werkzaa ...

1 januari 1917
Jaarboeken
293 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

XVIHfondsen der Vereeniging zal gegeven worden, met dien verstande, d a t ia de eerste plaats alle geldelijke verpliolitingen moöten worden nagekomen, vervolgens naaï billij'klieid wachtgelden of pensioenen Dioeten bepaald worden voor allen, die aan de scholeU der Yereeniging of in haren d ...

1 januari 1917
Jaarboeken
180 woorden
van 29