GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

70 resultaten
Filteren
van 7
Rectorale redes
De wetenschap van den Logos
1891-10-20
De wetenschap van den Logos - pagina 11

De wetenschap van den Logos - pagina 11

HOOGEERZAME H E E R E NDIRECTEUREN ONZERVEREENIGING,HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOI;>, HOOGGELEERDE HEERENHOOGLEERAREN,ZEERGELEERDEDOCTORENHEERENIN ONDERSCHEIDENE WETEN-SCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES W ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
173 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 12

De wetenschap van den Logos - pagina 12

6 licht te werpen op het veld, dat ons omringt, en orde en eenheid te brengen voor het oog van den waarnemer, die zonder dat hcht slechts eene wilde, ongeordende massa, een chaos kan bespeuren. ,En buitendien de toepassing van beginselen leidt tot het stellen van vragen en het stellen van vragen ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
300 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 13

De wetenschap van den Logos - pagina 13

7 schetsenw a t n a a r g e r e f o r m e e r d e b e g i n s e l e n d e aar,de n d e t a a k d e r p h i l o l o g i s c h e w e t e n s c h a p m o e t zijn. Wat is Philologie?Nog altijd is het niet gemakkelijk dezevraag klaar en bondig te beantwoorden.Wat ik ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
369 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 14

De wetenschap van den Logos - pagina 14

8 schap eene geenszins nuttelooze en overtollige zaak wordt geacht. Want deze herinnering is vooral in ons land noodig en voor onzen volksaard, die, en niet geheel ten onrechte, den naam heeft van wijsgeerige beschouwingen afkeerig te zijn en meer met kleinigheden en détails van praktischen aard ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
316 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 15

De wetenschap van den Logos - pagina 15

9 torica en de grammatica i ) ; Aristoteles in de 4de eeuw bracht haar door zijne talrijke werken over rhetorica, grammatica, dichtkunst, en literatuurgeschiedenis een goed deel verder, maar tot een bepaald studievak maakten haar eerst' deAlexandrijnschebibliothecarissen 2). Een stu ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
318 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 16

De wetenschap van den Logos - pagina 16

lOf:Toch zouden deze „bedachtige, reinlich fleissige Bataver," reeds toen de zelfstandigheid der philologie in eene eigene faculteit hebben belichaamd en aan de gemüthliche Duitschers ook in dit opzicht de loef hebben afgestoken, indien de Universiteiten maar vrij waren geweest van ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
345 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 17

De wetenschap van den Logos - pagina 17

lïDe roem van Wolf ten opzichte van de encyclopaedic der philologie is niet weinig overdreven, 't Is waar : hij heeft haar het eerst zich als eene afzonderlijke wetenschap gedacht. Reeds toen hij aan de Universiteit als student zich zou laten inschrijven, verlangde hij als student in de ph ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
324 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 18

De wetenschap van den Logos - pagina 18

12Daaruit volgt van zelf eene verdeeling der geheele wetenschap in een formeel en in een materieel gedeelte, in zooverre als eerst op de acte van het kennen of verstaan, dan op het resultaat of het voorwerp van het kennen of het verstaan gelet wordt. Het f o r m e e l e gedeelte omvat de t ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
306 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 19

De wetenschap van den Logos - pagina 19

G. Korting eü een Grundriss der Germanischen philologie vori Hermann Paul i), die in hoofdzaak hetzelfde systeem volgen. Het zou dus niet te verwonderen zijn, zoo we ons eindelijk konden neerleggen bij een systeem van philologie, dat in de eerste decenniën in zijn wezen wel den grondslag van alle ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
300 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 20

De wetenschap van den Logos - pagina 20

14 r te vergelijken met de verbinding van twee of meer elementen in ƒ de chemie, die een nieuw lichaam met andere eigenschappen dan V die der samenstellende elementen oplevert. Böckh zelf heeft op meesterlijke wijze de Staatshaushaltung der Athener beschreven.Is nu de kennis in dat werk ve ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
309 woorden
van 7