GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

192 resultaten
Filteren
van 20
Rectorale redes
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome
1910-10-20
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 11

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 11

HOOQEERZAMEHEERENDIRECTEUREN ONZERVEREENIQING, HOOGACHTBAREHEERENCURATORENDEZERHOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEEREN HOOOLEERAREN, ZEERGELEERDEHEERENDOCTORENINDEWETENSCHAP, WELEERWAARDE HEERENBEDIENARENDE ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
125 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 12

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 12

2derd te hebben, daalde ik ten slotte af in de donkere crypt onder het hooge koor gelegen, waar de toegang mij ontsloten werd tot de onderaardsche kapel, die als grafstede voor den grootsten heilige van Milaan dient. Hel vlamde plotseling het kaarslicht op, door priesterhand op het altaar ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
317 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 13

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 13

3 veri nominis, den waren kerkhervormer naar Rome's hart, te schitterender te doen uitkomen, daarachter als donkere folie het schier demonische beeld teekende van die andere reformatoren, die, al noemden ze zich zelf „herstellers van de oude tucht", in waarheid bedervers der Kerk waren geweest, h ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
317 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 14

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 14

4Reformatie niet verantwoordelijk voor de tumulten en opstanden, die in Duitschland haar gevolgd zijn, en duidde hij haar zelfs niet aan als de bron van het Communisme, Socialisme en Nihilisme ? '^) Verklaarde hij niet wederom in zijn Canisius-encycliek van 1 Augustus 1897, dat de Reformat ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
306 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 15

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 15

5 heeft. De dogmatische controvers hield allengs op; over de kerkrechtelijke geschilpunten v\Aordt nauwelijks meer gesproken, maar des te feller woedt de kamp op het slagveld der historie, waar Roomsche polemiek nieuwe lauweren te winnen poogt, door aan het Protestantisme het stigma op het voorho ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
295 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 16

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 16

6 réforme, dont ils se vantent, . . . . ne leur inspirerait que du mépris," ') drukt niet alleen de leidende gedachte van dit magistrale werk uit, maar gunt u tegelijk een eigenaardigen blik op de verborgen zieleroerselen van den Roomschen geschiedschrijver, die zich met de historie der Reformati ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
320 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 17

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 17

7 Van de dagen der Reformatie af vloeit dan ook de vuilgrijze stroom van dezen laster, waarmede inzonderheid door de Jezuïeten de nagedachtenis onzer Reformatoren is bezoedeld. Wat de Bolsec's en de Cochlaussen in dit opzicht hebben gepresteerd, laat in uw achtbaren kring zich zelfs nauwelijks we ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
319 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 18

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 18

8toen sinds het midden der vorige eeuw de Roomsche historiografie geheel nieuwe banen insloeg. Döllinger ging voorop met zijn Die Reformation, ifire innere Entwicklung und ihre Wirkutigen "), waarin met tal van getuigenissen, in hoofdzaak aan Protestantsche tijdgenooten der Reformatoren on ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
300 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 19

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 19

9 hoe historisch en psychologisch het opkomen van zoo verderfelijke macht als in de Reformatie openbaar is geworden, te verklaren viel ? Aan de oplossing van dat probleem heeft pater Denifle, de bekende onder-archivaris van het Vaticaan, wereldberoemd door zijn studies over Scholastiek en Mystiek ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
310 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 20

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 20

10 de „Fleischesbrunst" gelijk Denifle haar noemt. Trots de plechtig afgelegde gelofte van kuischheid aan God en Kerk gezworen, gaf men aan de hartstochten van het vleesch toe en leefde in allerlei ontucht. Maar hoe schrikkelijk het zedebederf in de kringen dezer concubinarii ook was, „das Vollma ...

Rectorale redes
H.H. Kuyper
317 woorden
van 20