95 resultaten
Filteren
van 10
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 1

REGISTER op den inhoud van „Mededeelingen aan Correspondenten en Medewerkers"Nummers 1—12 (November 1932—October 1933).HOOFDARTIKELEN. Onze mededingen 1933 De Wis- en Natuurl<. fac. en het Bolsjewisme De inzet der actie Goede dagen Zaak van heel ons Gereformeerde Christenvolk De ...

1 januari 1932
VU-Blad
87 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 2

CORRESPONDENTEN. Eischen v. h. Correspondentschap Moeilijk en verantwoordelijk werk Actie in groote steden Blijven of heengaan Wie de schoen niet past, trekke hem niet aan Model-afrekeningbiz. 1 9. 15, 16, 23, 24. 64 72. 60, 61,CORRESPONDENTSCHAPPEN. Vacante correspondentschappen ...

1 januari 1932
VU-Blad
69 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 3

JONGELINGENACTIE. «E»Nu doorzettenblz. 11, 35, 56, 68 34.LEGATEN.13, 20, 32, 47PERSONALIA. Mr. J. Verdam Prof. Dr. A. Sizoo18. 29.PROPAGANDAVERGADERINGEN. Praatavond Amsterdam Zuid Bidstond Amsterdam Radio-avond Agenda (diverse vergaderingen) ...

1 januari 1932
VU-Blad
61 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 4

STUDENTEN-ACTIE. biz. 53, 59. UNIVERSITEIT. Overdracht Rectoraat V.U. Rectorale oratie Goede dagen VARIA.86. 86. 41.^De banier van het beginsel (Dr. A. Kuyper) Voortvaren (Dr. H. Colijn) Minachting van de Wetenschap (Mr. D. P. D. Fabius) Propaganda materiaal Financieele nood ...

1 januari 1932
VU-Blad
47 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 5

No. 1 - November 1932. VEREEN, VOORopH O O Q E RGEREFORMEERDENONDERWIJSGRONDSLAG.Willi iNIWiiSiflif MEDEDEELINGEN AAN CORRESPONDENTEN. REGEL VOOR ONS V.U.-WERK.Alles, wat Uwe hand vindt om te doen, doe dat met Uwe macht. (Pred. 9 : 10a.)ONZE ...

1 januari 1932
VU-Blad
133 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 6

2 wonen in de plaats uwer inwoning of elders — namen op aan het bureau. DE BANIER VAN HET BFriNSFÏMocht een banier, als we van Golgotha meedroegen, dan ooit in's vijands handen vallen, zoolang niet het uiterste was beproefd, nog één pijl onverschoten bleef, en er nog een lijfgarde hoe klei ...

1 januari 1932
VU-Blad
242 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 7

3 en uitvoering zullen geven aan de plannen tot oprichting van een Wis- en Natuurkundige Faculteit aan de V.U. te Amsterdam. (Langdurig applaus.) Van die zestigduizend gulden waarmee de contributie zou worden verhoogd, is nog geen volle dertigduizend gulden verkregen. Het ontbrekende zal op reken ...

1 januari 1932
VU-Blad
204 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 8

4 BESCHAMENDECIJFERS.Er wordt berekend dat ons Gereformeerde volk per jaar ongeveer vijftien millioen gulden uitgeeft voor tabaken sigaren. Voor de Vrije Universiteit w^ordt tlians per jaar gecontribueerd honderd drie en twintig duizend gulden. De uitbreiding van de Vrije Uni ...

1 januari 1932
VU-Blad
181 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 9

5 dat er zijn mag en waarvan wij met dankbaren trots zeggen mogen: „dat zijn de laboratoria van onze Vrije Universiteit." Van de kelders tot de zolders heb ik de uiteenzettingen die onze hoogleeraren van het gebouw, de indeeling en de inrichting gaven, met stijgende voldoening gevolgd en het was ...

1 januari 1932
VU-Blad
306 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 10

6 van mannen, die ook in hun wetenschappelijken arbeid rekening houden met de beginselen waaruit wij leven en waarbij in alle dingen de eere Gods moet openbaar worden.GIFTEN.Het blijkt soms moeilijk een jaarlijksche contributie te verkrijgen. Maar is het niet mogelijk dat onze Corre ...

1 januari 1932
VU-Blad
136 woorden
van 10