GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
DIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.
De Reformatie
De Reformed en de Zending.

De Reformed en de Zending.

Ongeveer honderd zeventig mannen en vrouwen, uitgezonden door de Reformied, dienen op de vier terreinen van Z endings arbeid, door mij de vorige maal nader genoemd. Deze rnannen ©n vrouwen verridhten hun werk in zeer ondei'Scheid/en takken van dienst en hulpdienst. Bezen als leeraars aan de Semin ...

14 januari 1921
De Reformatie
G. KEIZER.
1678 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Het geval-Prof. J. du Plessis in Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika ontvingen we enkele brieven naar aanleiding van het geval-Prof. J. du Plessis.Daarin werden ons eenige vragen gesteld, welke wij hopen te beantwoorden.Wij zagen echter uit naar meer licht v ...

29 juni 1928
De Reformatie
HEPP
2293 woorden
Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Eeng esprek.Meen niet, dat ik met dit 'opschrifL bedoel spottend opmerkingen te niaken over eenig vörschijnsel oip het terrein van het maatschappelijk of van hel kerkelijk leven. Ik vond het veeleer aan 'het hoofd van ec-n merkwaardige samenspraa.k in een der eerste jaargangen van De Bazui ...

20 januari 1922
De Reformatie
G KEIZER.
1172 woorden
Frankrijk.

Frankrijk.

Ds de Senger vaa Montbéliard zal dit jaar, gelijK oorspronkelijk jhet p'lan was, niet naar ons land fomen om ten behoeve van het werk der Evangelisatie in Frahkrijk, uitgaande van de kleine groep der „Unie v^n vrije evangelisdhe kerken" in ons midden te ooUecteeren. De synodale coimimissie voor d ...

23 maart 1923
De Reformatie
G. KEIZER.
1051 woorden
Rapport van den bond van Gereformeerde Kerken naar het Presbyteriaansche Kerksysteem (Oostelijke afdeeling) 1924-’25.

Rapport van den bond van Gereformeerde Kerken naar het Presbyteriaansche Kerksysteem (Oostelijke afdeeling) 1924-’25.

„De Oostelijke afdeeling van het Uitvoerend Commitee van den aJgemeeinen Presbyteriaanschen bond heeft het genoegen uwe achtbare vergadering een ander jaarlijksch rapport voor te leggen. Gedurende het afgeloopen jaar hebben er twee algemeene vergaderingen van de .afdeeling plaats gehad in Edinbur ...

22 mei 1925
De Reformatie
G. KEIZER.
1292 woorden
Het æcumenisch karakter onzer kerken.

Het æcumenisch karakter onzer kerken.

In de mooie rede, met magistrale soberheid gesteld, door den Pfcaeses van de Utrechtsche Synode aan het einde harer samenkomsten in zoo plechtige stonde gesproken, werd met fijne opmerkingsgave o.a. ook dit gezegd: „hierbij vermeld ik zeer dankbaar, dat door de vele buitenlandsch'e afgevaardigden ...

21 december 1923
De Reformatie
G. KEIZER.
1009 woorden
Persstemmen

Persstemmen

De Gereformeerde Bond in Duitschland. Reeds eer werd in deze rubriek een persstem ten gehoore gebracht, die over den Gereformeerden Bond in Duitschland bedoelde in te lichten.Toch kunnen we nog wel wat meer licht gebruiken.Prof. Grosheide is in de Pin ...

21 juni 1929
De Reformatie
HEPP
2762 woorden