GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Zondige handels-praktijken.

Zondige handels-praktijken.

De gevolgen... Ja, die kunnen ernstig genoieg zijn voor een ondergeschikte, die om Gods wil moet weigeren te doen wat patroon of chef van. hem eischt.Niet onmogelijk, dat hij onmiddellijk z'n ontslag krijgt. En ik kan verstaan, wat zware verzoeking daarin ligt om te loven en te bieden met ...

De Reformatie
K. F.
1320 woorden
De „Matthäus-Passion”.

De „Matthäus-Passion”.

De aanmoediging van den eersten onzer vier Redacteuren - waarvoor mijn vriendelijken dank —-slbeg blijkbaar bij onze lezers in. Er kwamen weer enkele vragen los.Ook uit waardeering voor de belangstelling, die ik onlangs uit den kring onzer abonné's mocht ontvangen, lïaast ik me, nu een gri ...

De Reformatie
F.
1319 woorden
De Doop van Jobannes.

De Doop van Jobannes.

Een onzer lezers doet m& een vraag over het karakter van den Doop van Johannes: of hij al of niet moet beschouwd worden als in wezen één met den Christalijken Doop. In een kring waarin deze vraag aan de orde kwam hoorde hij het Christelijk karakter van den Johanneïschen Doop, gelijk dit o.m. ...

De Reformatie
F.
1318 woorden
Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Of geestelijke verlatingen bij een kind Gods niet altoos haar oorzaak hebben in bedreven en nietbeleden zonde —• vraagt één onzer lezers.-Deze vraag roert aan een der smartelijkste eirvaringen van Gods volk. Bitterder dan zich door zijn Vader in de hemelen verlaten te gevoelen, is er voor ...

De Reformatie
F.
1316 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
De geloovige en zijn goede werken.

De geloovige en zijn goede werken.

II. (Slot.) Naar onze gereformeerde belijdenis, kan, zoo bleek ons, een geloovige zich godzaliglijk bewust zijn van de vruchten des Geestes, die bij hemi aanwezig zijn, niet enkel in den vorm van zielsr ervaringen en ziele-werkingen, maar ook van gehoorzaamheid aan ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
Het tranpen-Debed.

Het tranpen-Debed.

Een broeder Ouderling in een onzer gereformeerde kerken, deed me in een schrijvear, dat ik, was het daarvoo-r niet te lang, om zijn hoogst sympatlüeken toon en inhoud, graag in zijn geheel •hier zou opnemen, een vraag over wat ik, al klinkt die naam niet bepaald eerbiedig en welluidend, kortheids ...

De Reformatie
F.
1305 woorden
Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Gods Woord is zoo rijk aan beloften voor Zijn volk. Een daarvan is het woord uit Johannes 6 : 37, waar de Heiland zegt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".Wanneer een mensch zijn zonde ziet en daardoor verlegen wordt en tot den Heere de toevlucht neemt en zegt: , , Och Heere, he ...

De Reformatie
D. v. D.
1303 woorden
Zondige handels-praktijken.

Zondige handels-praktijken.

'k Ontving twee brieven van Christelijke kantoonbedienden; beide een conscientie-kreet tegen de pressie van chefs of hoogergeplaatste bedienden tof handelingen, die in strijd zijn met Gods gebod. Den eersten brief, die zoogoed als niets danj vragen bevat, neem ik hier in zijn geheel over. Hij lui ...

De Reformatie
K. F.
1293 woorden
Het Spel.

Het Spel.

(Adres: Ds K. KcrnliouL Mzn, Vroolantl. (U.)) II. Ons bleek, boe bet spel, als actie die uit innerlijken levensdrang .opkomt 'On niet vra.agt naiar eenig bepaald nuttigheidsdoel, wel verre van uit den booze te 'zijn, integendeel 'door God-zelf in Zijn scliep' ...

De Reformatie
K. F.
1289 woorden
van 11