GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

414 resultaten
Filteren
van 42
HOOFDARTIKEL
De Reformatie
Iets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

Iets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

IV. Hebhen we in het vorige artikel een overzicht gegeven van A11 h a u s' compromis, we beloofden S nog een ander ter sprake te brengen, n.l. dat van Paul Tillich.Aanvankelijk heeft Barth diens eerste op-; treden met sympathie begroet; en gemeend, dat in de ...

De Reformatie
K. S.
1985 woorden
Iets over de geschiedenis en baar waarde of  waaröeloosheid.

Iets over de geschiedenis en baar waarde of waaröeloosheid.

X V. d. Is dus zoo het satanische, en ook de Satan zelf, buiten de konkrete geschiedenis geplaatst, dan is daarmede óók de Christus, gelijk WIJ Hem zien, de Christus, die in historisch levensverband, en in historische feiten, den Satan hier i)p aarde overwonnen hee ...

De Reformatie
K. S.
2015 woorden
lets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

lets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

y^ VI. g. Tillichs opvalting over het midden der geschiedenis als „kategorie", brengt hem nu 90k tot een eigen methode van geschied-beschouwing en geschied-beschrijving. Deze methode is dan weer fundamenteel verschillend van die der H. Schrift. Wij zagen reeds, hoe ...

De Reformatie
K. S.
2658 woorden
Hets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosbeifl.

Hets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosbeifl.

VII. Wanneer wij thans toekomen aan de bepaling van ons eigen standpunt tegenover de besproken raeeningen, dan herinneren wij duidelijkheidshalve allereerst er aan, dat we, om reeds genoemde redenen, bij het weergeven van de meeningen van Althans en van ïillich her ...

De Reformatie
K. S.
2272 woorden
Iets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

Iets over de geschiedenis en haar waarde of waardeloosheid.

VIII : (Slot). f. Om daar een opea oog voor te krijgen, bedenke men, dat volgens de reeds aangeduide gedachte de wereld van hierboven, wijl behoorende tot het geschapene, geen „tweede" scliepping wezen kan, doch een vernieuwde, een gezuiverde en een voltooide schep ...

De Reformatie
K. S.
2028 woorden
De Kerk en haar werk.

De Kerk en haar werk.

I. Heden ten dage is de positie van de kerk in het geding. Ik bedoel niet de positie der kerk in publiek-rechterlijken zin, maar iiaar invloed in foro onterno, de geestelijke werking, die van haar uitgaat, de bevrediging, die zij schenkt aan het onrustig, bewogen l ...

De Reformatie
A. J. L. VAN BEECK CALKOEN
2215 woorden
De Kerk en haar werk.

De Kerk en haar werk.

II. Ging het bij de Hervorming van de 16e eeuw liet om de verhouding van het gezag van de fcerk tot het gezag van het Woord? Ging het bij de Afscheiding van 18M niet hieram, of het gezag van de Sjmodale Organisatie ! van 1816 niodit worden gesteld boven het ...

De Reformatie
A. J. L. VAN BEECK CALKOEN
2263 woorden
De Kerk en haar werk.

De Kerk en haar werk.

III. Velerlei eisch stelt liet uitwerken van eigen levensvisie op verschillend levensterrein. De beoefening van de Christelijke wetenschap zij het hoogtepunt; tot haar zien we op als naaide bergen der eeuwige sneeuw, die de wateren met hun kosmische werking neerzen ...

De Reformatie
A. J. L. VAN BEECK CALKOEN
2216 woorden
Geloofsrekening ea adventsverwachting.

Geloofsrekening ea adventsverwachting.

In de laatste jaren gaat er onder invloed van Kierkegaard en de dialectische theologie door de wetenschappelijke, en vandaar ook door de z.g. stichtelijke lektuur, telkens weer de boodschap, dat geloof eenerzijds, en nuchter nadenken of reflexie anderzijds, tegenover elkaar staan als water en vuu ...

De Reformatie
K. S.
1352 woorden
Kerstvreugde, de overwinning op den „numineuzen angst”.

Kerstvreugde, de overwinning op den „numineuzen angst”.

(Bli hBt Kerstfeest.) In één van zijn „Ideeën" heeft Multatuli een verhaal gefantaseerd van den volgenden inhoud.Terwijl hij op een bank zit, ziet hij op eenigen afstand een arm vi-ouwtje hout sprokkelen. Zij heeft brandhout in den winter noodig, en is arm. ...

De Reformatie
K. S.
1539 woorden
van 42