GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN
De Reformatie
de vrije gereformeerde kerken in saksen en sileziË

de vrije gereformeerde kerken in saksen en sileziË

Wie de Acta van onze vroegere Synodes eens doorbladert, zal daar zoo nu en dan ook iets vinden over de Kerken, die we hier boven hebben genoemd, en waaraan voor ons in de laatste tientallen van jaren onafscheidelijk was verbonden de naam van Dis H. G r a e f e, pred. te Görlitz.Van die ker ...

20 maart 1948
De Reformatie
J. VAN RAALTE.
2770 woorden
emigratie naar amerika en canada.

emigratie naar amerika en canada.

Het is mij niet mogelijk al de brieven, die mij'in verband met dit. onderwerp gewerden, persoonlijk te beantwoorden. Laat ik mogen volstaan met langs dezen weg de toezegging te doen, dat getracht zal worden, in een nader bekend te maken vergadering contact te leggen tusschen hen, die daarin belan ...

24 april 1948
De Reformatie
VAN SPRONSEN.
254 woorden
OM HET VERBOND.

OM HET VERBOND.

Nu willen wij zien, hoe Ds H. Hoeksema denkt over het verbond. Ik behoef niet te zeggen, hoe gespannen onze aandacht daarvoor moet zijn. Meer dan ooit zijn wij in den zwaren kerkstrijd weer tot het besef gekomen van wat Gods verbond met ons en onze kinderen voor ons beteekent. De lasterlijke aank ...

15 maart 1947
De Reformatie
L. DOEKES.
1008 woorden
CORRESPONDENTIE MET REV. H. HOEKSEMA, GRAND RAPIDS.

CORRESPONDENTIE MET REV. H. HOEKSEMA, GRAND RAPIDS.

Van REV. H. HOEKSEMA, GRAND RAPIDS. Van Rev. H. Hoeksema, Grand Rapids, ontvingen we volgenden brief, dien we naar afspraak gaarne opnemen : 30 Maart 1947.Prof. Dr K. Schilder. Hoofdredakteur „De Reformatie".Hooggeachte redakteur, „De Reformatie" van 15 Febr. j.l., waa ...

12 april 1947
De Reformatie
H. H.
K. S.
v. S.
2383 woorden
UIT AMERIKA, VIII.

UIT AMERIKA, VIII.

Wie uit Nederland in Amerika komend, daar een poosje meeleeft wordt telkens getroffen door een zekere oppervlakkigheid, welke het amerikaansche leven in schier elk opzicht openbaart.Dat geldt ook van het vereenigingsleven, het organisatieleven van de jeugd en van mannen-en vroiiwenvereenig ...

19 april 1947
De Reformatie
v. S.
1314 woorden
UIT AMERIKA, IX.

UIT AMERIKA, IX.

Als typeering van een specifiek hoUandsche karaktertrek wordt wel eens gezegd: „Een Hollander - een theoloog; twee Hollanders - een Kerk; drie Hollanders - een ierkscheuring".Wanneer ik ooit iets van deze typeering gezien heb dan is het in Amerika.Op dit oogenblik zit ik in de stude ...

26 april 1947
De Reformatie
v. S.
1381 woorden
WAT IS DE BELOFTE ?

WAT IS DE BELOFTE ?

(Antwoord aan Ds Hoeksema). Hier komt dan het beloofde vervolg van ons antwoord aan ds Hoeksema.Wekenlang is dit uitgebleven. Een haastige scribent maakte er al zijn beklag oyer, dat wij blijkbaar niet verder op de zaak wilden ingaan. En ook het , , Geref. W ...

7 juni 1947
De Reformatie
1070 woorden
WIE GELDT DE BELOFTE ?

WIE GELDT DE BELOFTE ?

(Antwoord aan ds Hoeksema.)Al eeuwenlang zijn Gods beloften aanleiding tot veel strijd. Een belangrijke oorzaak daarvan moet worden gezocht in de spraakverwarring, die daarbij telkens weer aan 't licht komt. De gevolgen van Babel zijn door den Pinkstergeest wel „in beginsel" overwonnen, ma ...

5 juli 1947
De Reformatie
L. DOEKES.
1099 woorden
U EN UW ZAAD.

U EN UW ZAAD.

(Antwoord aan ds Hoeksema.)Hoe spreekt de Schrift? In de taal, die de synodes van 1942 en daarna ons wilden opdringen: dat de volle heilsbelofte , , eigenlijk" alleen de uitverkorenen toekomt? En zooais ds Hoeksema het sterk heeft uitgedrukt, in woorden die Herinneren aan de beruchte taal ...

12 juli 1947
De Reformatie
L. DOEKES.
v. S.
2121 woorden
KINDEREN DES VERBONDS.

KINDEREN DES VERBONDS.

(Antwoord aan ds Hoeksema.)In ons vorig artikel gaven we aandacht aan den uit ons doopsformuUer bekenden tekst: and. 2 : 39. Hoe sterk dat woord van Petrus een obstakel vormt op den weg der synodalistische verbondstheorie, is ondertusschen weer gebleken in de nog steeds voortgaande artikel ...

19 juli 1947
De Reformatie
L. DOEKES.
1044 woorden
van 15