GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

264 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

Blijkens mededeeUng in „Het Vrye Volk" van 26 Maart j.l., ontvangen haast alle aideelingen van de - Partij van den Arbeid van de af deelingen der Communistische Partij Nederland het verzoek om gezamenlijk den eersten Meidag te vieren. „Uitersiard 'worden deze voorstellen van de hand gewezen, omda ...

12 april 1947
De Reformatie
w.g. H. A. te Riet
A. J. Frederiks
H. v. d. B.
591 woorden
PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

De onderteekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan.Goede wijn behoeft geen krans, zegt men.Daar nu te Batavia heelemaal geen klare en goede 'wijn geschonken is, is het begrijpelijk, dat er een ware lawine van kransen noodig was ...

26 april 1947
De Reformatie
G.
1590 woorden
WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

Op het Landelijk Congres van Gereformeerden (Vrijgemaakt) tot Bezinning op hun houding ten opzichte van de A.R. Partij, gehouden te Utrecht op 6 en 7 Mei in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, sprak prof. C. Veenhof van Kampen voor een zeer aandachtig gehoor over bovengenoemd onderwerp. ...

24 mei 1947
De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
3150 woorden
GROEN VAN PRINSTERER EN „SAMENWERKING”.

GROEN VAN PRINSTERER EN „SAMENWERKING”.

Er wordt tegenwoordig in onzen kring druk gepraat over de vraag of het nog wel mogelijk is met hen, die ons uitgeworpen heibben uit de gemeenschap der kerk, samen te werken in allerlei christelijke organisatie, in school, politiek en maatschappij. Er worden op deze vraag verschillende antwoorden ...

31 mei 1947
De Reformatie
B. JONGELING.
1159 woorden
„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

Wij realiseeren ons, dat de oppositie tegen het Indische beleid, gelijk dit in 1945 na de japansche capitulatie door het driemanschap Van Mook-Schermerhorn-Logemann aan het nederlandsche volk werd opgedrongen, steeds heeft volgehouden, dat dit „beleid" tot een catastrophe moest voeren.Droe ...

12 juli 1947
De Reformatie
G.
2188 woorden
WEZEN DER POLITIEKE PARTIJ.

WEZEN DER POLITIEKE PARTIJ.

Het zal menigeen eenigszins wonderlijk in de ooren klinken, wanneer ik zeg, dat het wezen der politieke partij niet van staatkundigen aard is. En toch berust deze uitspraak op goede gronden. Wat de menschen samenbindt tot de gemeenschap der politieke partij is niet het behooren tot eenzelfden sta ...

23 augustus 1947
De Reformatie
B. JONGELING.
2533 woorden
PERSONALISTISCH SOCIALISME.

PERSONALISTISCH SOCIALISME.

Een omschrijving van hetgeen onder socialisme moet worden verstaan wordt steeds moeilijker. Socialisme is een kleed, waarin allerlei uiteenloopende richtingen en beschouwingen zich hebben gehuld. Het veel gedragen jasje van het socialisme is daarom wat verschoten, kleurloos geworden. Ter opluiste ...

30 augustus 1947
De Reformatie
Mr J. MEULINK.
1323 woorden
VALSCHE EN WARE PROFETIE TEN AAN­ ZIEN VAN DE REVOLUTIE IN INDIE.

VALSCHE EN WARE PROFETIE TEN AAN­ ZIEN VAN DE REVOLUTIE IN INDIE.

Zijn we ons Wel bewust, dat in onze dagen een geestelijke worsteling op en neer golft, zoo diep gaande, zoo alles omvattend, als misschien in geen eeuwen het geval is geweest? Het gaat in Christus' kerk om de vraag: zal de kerk werkelijk kerk zijn? Is ze de vergadering der geloovigen, welk ...

6 september 1947
De Reformatie
C. V.
3191 woorden
KORT WEDERWOORD AAN DEN HEER J. SCHOUTEN.

KORT WEDERWOORD AAN DEN HEER J. SCHOUTEN.

In „Nederlandsche Gedachten" van 20 Sept. '47 bespreekt de Heer J. Schouten onder-den titel: „Aan onze Geest verwanten" het stuk over het millioenplan in „De Reformatie" van 21 Juni j.l. Eerst neemt hij dit stuk over, en dan tracht hij dat te weerleggen, of de onjuistheid er van aan te toonen. Of ...

27 september 1947
De Reformatie
S. GREIJDANUS. 413
FRANCKE.
2617 woorden
dOORBRaaK.

dOORBRaaK.

Doorbraak is een modewoord van den na-oorlogsohen tijd. Er wordt mee bedoeld de doorbreking en opheffing van de tegenstelling tussdhen rechtsch en ünksch, die in het voor-oorlogsche politieke leven zulk een belangrijke functie vervulde. De antithese, het principieel tegenover elkaar staan van gel ...

11 oktober 1947
De Reformatie
970 woorden
van 27