GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

264 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Het Congres.

Het Congres.

Nog een enkele mededeeling omtrent het congres. Het blijkt, dat de organisatie zeer veel arbeid zal vorderen.Reeds meer - dan 550 personen hebben zich opgegeven.Om nu precies te weten waar de commissie van voorbereiding aan toe is, is het noodig nauwkeurig te weten hoeveel personen ...

De Reformatie
230 woorden
Geen stuwakracht, geen waardorg.

Geen stuwakracht, geen waardorg.

Verstarring is een verschijnsel, dat sedert de roemruchte dagen van Kuyper en Lohman als dreigend gevaar boven Calvinistisch Nederland hing. Vooral toen de schoolstrijd niet meer op het programma stond. In de Colijn-periode werd de aandacht afgeleid van het verkalkingsproces. De acties en reactie ...

De Reformatie
G. GOOSSENS.
1034 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
De dood in den pot.

De dood in den pot.

„Wedergeboorte van het Koninkrijk" werd reeds in Londen door een Regeering in ballingschap met veel ophef, aangekondigd. Verandering en vernieuwing was het thema der composities van de naar vrijheid hunkerende Nederlanders onder 's vijands dwingelandij.Maar te kwader ure heeft de Partij va ...

De Reformatie
G. GOOSSENS.
977 woorden
GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

Blijkens mededeeUng in „Het Vrye Volk" van 26 Maart j.l., ontvangen haast alle aideelingen van de - Partij van den Arbeid van de af deelingen der Communistische Partij Nederland het verzoek om gezamenlijk den eersten Meidag te vieren. „Uitersiard 'worden deze voorstellen van de hand gewezen, omda ...

De Reformatie
w.g. H. A. te Riet
A. J. Frederiks
H. v. d. B.
591 woorden
PERSONALISTISCH SOCIALISME.

PERSONALISTISCH SOCIALISME.

Een omschrijving van hetgeen onder socialisme moet worden verstaan wordt steeds moeilijker. Socialisme is een kleed, waarin allerlei uiteenloopende richtingen en beschouwingen zich hebben gehuld. Het veel gedragen jasje van het socialisme is daarom wat verschoten, kleurloos geworden. Ter opluiste ...

De Reformatie
Mr J. MEULINK.
1323 woorden
DOORBRAAK.

DOORBRAAK.

Ill (SLOT). Welnu, geleid door den Prediker, dat is dus: geleid door het Woord Gods, kimnen wij nu oog hebben voor den cirkelgang in het menscheUjk leven, voorzoover het zichzelf afsluit in deze bedeeling, ook in het staatkundige.We zien den kringloop in het ...

De Reformatie
B. JONGELING.
1633 woorden
Ons Indië!

Ons Indië!

Reeds eerder (16 Oct. '25) is in deze rubriek! gewezen op het geviaar, dat ons Indië dreigt van communistische zijde. Thans vestigt het debat over de begrooling vkn koloniën en de communistische interpellatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal opnieuw de aandacht opl dit ernstig gevaiar. ...

De Reformatie
E. VISSER
889 woorden
Een dringend beroep.

Een dringend beroep.

Dat ik mij op het terrein van het sociale leven begeef in de kolommen van ons blad heeft zijn bijzondere reden.'t Is om aankondiging te doen van een vergadering, die in deze maand staat gehouden te worden en die, ofschoon niet een conferentie van grootschen omvang, van veel beteekenis kan ...

De Reformatie
C. T.
535 woorden
Noodige verduidelijking.

Noodige verduidelijking.

Blijkens een brief, dien ik ontving naar aanleiding van het artikeltje in het nummer van de vorige week (inzake de pogingen ten bate van afgestudeerden zonder emplooi) is de bedoeling van de actie niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. Het gaat in dezen niet in de eerste plaats om een werkgele ...

De Reformatie
C. T.
279 woorden
van 27