GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis van den naam „Gereformeerd", werd in de Inleiding tot het Gereformeerd Kerkelijk Congres - onder meer^dit gezegd: „Broeders, laat ons onszelven toch rekenschap geven van wat dit ernstig samenzijn beteekent. , Gereformeerd' noemt zich al wat herwaarts opkwam, m ...

30 januari 1887
De Heraut
562 woorden
Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag heelt de Kerkeraad der Ned. Geret. Kerk te Amsterdam Gemachtigden sa^mgeroepen, om te voorzien in de vacaturen van 34 ouderlingen en 27 diakenen. Natuurlijk zijn alle aftredenden herkiesbaar.Het citatiebiljet is onderteekend door Ds. Renier. ...

30 januari 1887
De Heraut
37 woorden
Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we de laatste weken van eene gebeurtenis, die onder 's Heeren volk zoo bitter droeven indruk heeft gemaakt.Vooral voor ons persoonlijk waren er te pijnlijke herinneringen aan verbonden, om niet liefst het zwijgen te doen tot wat zoo onverkwikkelijken indruk gafvan gemis aa ...

30 januari 1887
De Heraut
1634 woorden
Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen te Amsterdam saam waren om hun kansen bij de aanstaande kerkelijke verkiezingen te bespreken, wierd ook de vraag opgeworpen, op wat wijs men van de Gereformeerden af kon komen.Die hadden sinds 1869 in den weg gestaan, en die waren het dus, die thans uit den weg' mo ...

30 januari 1887
De Heraut
H. A. J. LüTGE
W. J. G. AALDERS.
518 woorden
Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons weer het bericht van twee kerken, die zich door afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie, weer eerlijk onder het juk d^ Heeren hadden gebogen.Ditmaal waren het Hijlaard en Bunschoten van waar deze tijding van verlossing kwam, en wat voor beiden een star der ho ...

30 januari 1887
De Heraut
366 woorden
De Schorsingsbul van de Kiundert.

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Het aantal Hiërarchische bullen en decreten wordt allengs zoo groot in aantal, dat het niet aangaat ze alle over te drukken.Toch maken we ditmaal voor de Bul in zake de Klundert een uitzondering.Men moet dit stuk eens lezen, en zich er rekenschap van geven, waar we met dit op de spi ...

30 januari 1887
De Heraut
A. A. VAN MEURS
C. M. A. J. VORSTMAN
J. K. KOCH
J. A. VAN WALSEM
KUYPER.
1456 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Wat wordt er bedoeld met de »kotjes" waarin de profeet Jeremia werd geworpen, zooals staat in Jeremia 37 : 16.We lezen daar: »Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was." Uit het hoofdstuk blijkt, dat de Chaldeën, die Jeruzal ...

30 januari 1887
De Heraut
DR. BARTH.
HOOGENBIRK.
489 woorden
In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven leerrede wierd door een der ontzette predikanten o. a. dit gezegd : Voor vijftig jaren zijn ook de getrouwe leden der Kerk wegens hun weerstandbieding aan de door den Staat op de Kerk gelegde macht uitgeworpen; doch toen geschiedde zulks niet door de Kerk zelv ...

30 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
821 woorden
Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig, te zeer raak en ter snede, om het niet bijna in zijn geheel over te nemen, is het slot van wat de Prot. Noordbr. aan Ds. Merens van Utrecht heeft geantwoord: Zeer bescheiden merkt de schrijver op: Het komt niet in ons op aan Ds. M. onderricht te willen geve ...

30 januari 1887
De Heraut
1490 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) Oprechtheid eu eerlijkheid. Voor eenige weken ontving een geëxamineerd godsdienstonderwijzer te Dordrecht van een zijner vrienden de mededeeling, dat te G. de betrekking van godsdienstonderwijzer vacant was, hem a ...

30 januari 1887
De Heraut
G. J. VAN S.
J. B. JzN.
414 woorden
van 3