Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

32 resultaten
Filteren
van 4
1890-11-09
Jongstleden Maandag aanvaardde

Jongstleden Maandag aanvaardde

Amsterdam, 7 Nov. 1890Jongstleden Maandag aanvaardde de heer Jhr. Mr. W. H. de Savornin L.ohman zijn buitengewoon hoogleeraarschap aan de Vrije Universiteit, met een inaugureele redevoering over de verhouding van het Recht, den Staat en de Overheid.Reeds op zichzelf was het een opme ...

9 november 1890
De Heraut
546 woorden
Het gescheiden kerkelijk leven

Het gescheiden kerkelijk leven

Het gescheiden kerkelijk leven van twee Calvinistische groepen in den lande, die beide rechtstreeks afstammen van dezelfde vaderen, Js en blijft ons Carthago delenda, d. i. de onduldbare ergernis, op wier wegneming we rusteloos blijven aan-\ dringen.Daarom verblijdt het ons, dat er weer le ...

9 november 1890
De Heraut
1070 woorden
Een merkwaardig geschrift zond

Een merkwaardig geschrift zond

Een merkwaardig geschrift zond Tis. Ten Hoor, Christelijk Gereformeerd predikant te Franeker, in het licht.Het zijn overdrukken uit een tijdschrift, die hij, eenigszins vermeerderd, nu gezamenlijk uitgaf onder den titel tAfscheiding en Doleantie" en waarin hij een poging deed, om de beteek ...

9 november 1890
De Heraut
KUYPER.
365 woorden
In de kerk van Christus hangt alles

In de kerk van Christus hangt alles

In de kerk van Christus hangt alles saam als in den gevel van een zelfde huis. Begint men aan de stoep, dan komt men vanzelf aan het deurkozijn, door het deurkozijn aan de deur zelf, zoo aan de opgaande muren, en de reparatie eindigt soms niet, eer ook de nok van het dak vernieuwd is.Datze ...

9 november 1890
De Heraut
641 woorden
„zoo velen als gij in christus gedoopt zijt.”

„zoo velen als gij in christus gedoopt zijt.”

Want zoo velen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Gal. 3:27. Ook gij zijt gedoopt. Gedoopt in den naam van Vader, Zoon en Heiligen Geest. En door dien Doop ook zichtbaar onder de hoede van het Genadeverbond gesteld.Daar wist ge, t ...

9 november 1890
De Heraut
KUYPER.
1915 woorden
Er zijn mannen in ons land,

Er zijn mannen in ons land,

Er zijn mannen in ons land, die in vier jaren tijds een lang eindweegs hebben afgelegd.Bedoelde mannen stonden nog voor niet zoo lange jaren op een standpunt, dat aldus kon geteekend: Aangesloten bij de „Vrienden der waarheid"; doodvijanden van de Ethischen; schimpen op al wat Synodaal was ...

9 november 1890
De Heraut
864 woorden
Dan het heilig Avondmaal.

Dan het heilig Avondmaal.

ZOXDAGSAFDEELIAG XXYIII. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. I Cor. 5: yb. V. Sluit zoo het heilig Avondmaal zich reeds ls maaltijd en offermaal rechtstreeks aan et Joodsche Pascha aan, toch bestaat tus ...

9 november 1890
De Heraut
KUYPBR.
3409 woorden
uit de Pers.

uit de Pers.

Naar de Zuid-Hollandsche Kerkbode bericht is door den kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Loosduinen onlangs onderstaand schrijven gericht aan de ambtsdragers onder de reglementen : Waarde Broctler!De kerkeraad der Nederd. Geref. Kerk (doleerend) ziet zich tot zijn leedwezen geroepen ...

9 november 1890
De Heraut
w. g D. C. P. SLÜIJTEE
pres.
]. W. VAN EEK
seriia.
KUYPER.
1550 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden werd plotseling van onze zijde weggerukt, onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder en BehuwdmoederCORNELIA VAN DUYVENBODE, in den ouderdom van bijna 75 jaar. J. J. HANSEN.C. J. VERWEIJCK-HANSEN.R. C. VERWEIJCK. J. C. HANSEN. A. C. KARRES—HANSEN. ' D. J. KARRES, V. D. M. ...

9 november 1890
De Heraut
54 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel..Warmoesstraat 141, Amsterdam.droote en fijne sorteering, billijke prijzen, voordeelige conditiën, volledige garantie. ...

9 november 1890
De Heraut
12 woorden
van 4