GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

70 resultaten
Filteren
van 7
1891-10-20
Rectorale redes
De wetenschap van den Logos - pagina 52

De wetenschap van den Logos - pagina 52

46 de wedergeborenen, die het object der philologie leert waardeeren en een organisch verband van haar met de theologie en de overige wetenschappenmogelijk maakt.Vervolgens, om nu ook nog op den invloed onzer beschouwing op de onderdeden der philologie te komen, wijs ik U op onze op ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
313 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 53

De wetenschap van den Logos - pagina 53

47 heid der zielen ? Dan zullen we niet naar Athene gaan, maar naar Jeruzalem, want wij blijven bij hetgeen de Apostel zegt i ) : „Wat is dan de uitnemendheid van den Jood? . . . . Veel in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebe-/ trouwd." Maarvraagt ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
297 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 55

De wetenschap van den Logos - pagina 55

49 dat het hoe of wat niet ter zake doet, maar integendeel het hoe of wat te spreken zal hun gegeven worden. En hoe het hun gegeven zal worden, dat zien we bijv. uit de rede van Paulus voor Agrippa, waarin de schoonheid van den vorm met het treffende van den inhoud tot één heerlijk geheel is same ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
330 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 54

De wetenschap van den Logos - pagina 54

48 deze gaven staan ten dienste van Israel. Zoo wordt de wijsheid ; der heidenen gebruikt om het huis des Heeren te bouwen. Voorwaar een heerlijk beeld van hetgeen de Christelijke kerk te doen heeft met de gaven, die de Heere haar in de werken der heidenen geschonken heeft. Want Christus heeft de ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
394 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 56

De wetenschap van den Logos - pagina 56

SPdie als rechtstreeks'che inwerking van den Heiligen Geest op:'s menschen denken te voorschijn had moeten treden, en die enipirisch bestaande talen, die thans de natiën verdeden" i) Het oorspronkelijke verband tusschen de-gedachte en het woord is voor ons veelszins verloren gegaan, ofscho ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
338 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 57

De wetenschap van den Logos - pagina 57

SI mogelijk, terwijl de taak van den hermeneut daarin bestaat het] ongelijke, het vreemde of de gewone maat overtreffende door/ analoga en omschrijvingen uit de gewone sfeer nader te brengenJ Daarbij echter hebben we ook met de verduistering van het ver-"\ stand te rekenen, waardoor gedachten geu ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
337 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 58

De wetenschap van den Logos - pagina 58

schijnbaar overeenstemmen, aan de Hebraeën hebben ontleend, maar evenmin kunnen we berusten in de meening, die tegenwoordig algemeen is, alsof het beweren van Clemens geheel ongegrond en de Grieksche philosophic onafhankelijk zou zijn van Israelietische invloeden, 't zij dan middellijk of onmidde ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
201 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 59

De wetenschap van den Logos - pagina 59

S3zijne werkingen in rapport brengen met de leidingen Gods zichtbaar ook in het geestesleven der volkeren, waardoor Ilij zijnen raad volbrengt.We kunnen daarbij trachten den logos zoowel ineen Aeschylus als in een Aristophanes, in een Socrates als in de Sophisten, in een Plat ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
343 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 60

De wetenschap van den Logos - pagina 60

54 streeks het beginsel der kritiek, zooals uit mijne vroegere beschouwing over „Overlevering en Kritiek," naar ik meen, gebleken is. Wilde ik mij nog begeven op het terrein der Geschiedenis en der Philosophie, het zou mij waarlijk niet moeilijk vallen den invloed der Calvinistische beginselen oo ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
342 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 61

De wetenschap van den Logos - pagina 61

55 boven anderen, want die voortreffelijkheid bestaat niet. Het geloof eischt gehoorzaamheid, eischt ootmoed. Zoo schoon zegt Calvijn i ) : „Steeds was ik het eens met Chrysostomus, dat de grondslag van alle wijsbegeerte in onzen ootmoed ligt, meer nog met Augustinus, waar hij zegt: Gelijk eens e ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
179 woorden
van 7