GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-13
De Heraut
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. XI. Zoo zij het aardrijk vervloekt om uwentwil. Gen. 3:17. Zij, die in de eerèie helft der zestiende eeuw met de toenmalige godsdienstige beweging meegingen, waren alzoo opgevoed in denkbe ...

De Heraut
3671 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

II. Het beginsel waaruit voor ons het goed en deugdelijk recht der Liturgische gebondenheid opkomt, ligt dan, gelijk we zagen, in het karakter van vergadering, dat elke amenkomst der geloovigen draagt.Toen Isaac da Costa in zijn dagen des orgens open hof bij ...

De Heraut
1813 woorden
„Gij hebt bebel gegeben".

„Gij hebt bebel gegeben".

Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen; want Gij zijt mijne steenrots en mijn burcht. Psalm 71 : 3^. Stel, er kwam nogmaals over Spanje bericht, dat een Amsterdamsche koopvaarder op het Marokkaansche rif was afgeloopen, en dat de kapitein met het scheepsvolk g ...

De Heraut
1799 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

BEPROEVING. XVIII. 't Was gelukkig voor onzen vriend, dat hij op den inval was gekomen zich, al was he ook langs een moeilijken weg, van visch te voorzien. Want eieren vond hij haast niet meer, en het vleesch van hagedissen en dergel ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1491 woorden
Ut de pers.

Ut de pers.

Voor de kennis van de toestanden in Zuid-Bagelen en Banjoemaas, is de volgende brief uit Java niet onbelangrijk: Waarde Vriend!Toen Mevr. Philips besloten had een kerkje op haar erf te bouwen, waren er onder de pas gewonnen Christenen verscheidenen, die gaarne een handje wilden help ...

De Heraut
F
W. SLUIJTER
Secretaris.
1430 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschiand. Uit de kerk der Moravische broeders.De predikant Th. Weiz zal, volgens No. 17 van de Herrnhut, orgaan van de Duitsche broedergemeente, het volgende voorstel op de Synode doen, welke dit jaar moet gehouden worden. De Synode van dit jaar zal voor de Duitsche broedergemeente gewi ...

De Heraut
1281 woorden
Officieele berichten

Officieele berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 11 Juni, gendum de Provinciale Synode van Ovepijsel, te houden D. V, Donderdag 17 Ju7ii !? !< )•] iti de Plantage-kerk te Zwolle^ aanvang 10 uur vm, Deputaten.Uit de Classis Zwolle: Primi. Secundi. Ds. J. Hessels. Ds, J, J. Westerbeek va ...

De Heraut
J. C. BALHUIZKN
Scriba.
DR
H. H. KUYPER
Praeses.
920 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIIX. ROCH. In Spanje waren het vooral de hoogere standen, die de beginselen der Reformatie toegedaan waren; tot het volk drongen zij bijna niet door, omdat de geestelijkheid en de vorst hun daartoe niet den tijd gelaten hebben. ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
887 woorden
Ons terrein.

Ons terrein.

Ook over de groote uitgestrektheid van ons Zendingsterrein op Java zouden we nog een woord ten beste geven.Soemba nu ter zijde gelaten, omvat ons arbeidsveld, dat van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging is overgenomen, volgens het officieele rapport, blz. 8, niet minder dan de residentiën P ...

De Heraut
878 woorden
Nog eens Dordt.

Nog eens Dordt.

In Bethel schrijft Ds. Eigemaa over de bekende gebeurtenis dit: Nu zijn de Statuten van ons Huis van dien aard, dat de Weezen op elk gebied, waartoe ook dat van het afleggen der Belijdenis behoort, gehoorzaamheid verschuldigd zijn.Wie er zich niet aan onderwerpen kan, moet het Gesti ...

De Heraut
JACOB EIGEMAN
676 woorden
van 3