GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-10-03
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heett God zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouw, geworden onder de wet. Gal. 4 : 4. XIX. De vrucht vaa de ïgemeene gratie" is den C ...

De Heraut
3313 woorden
„Zonder mij — gij niets”.

„Zonder mij — gij niets”.

Ik ben de wijnstok, en gij de ranken; die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder mij kunt gij niets doen. Joh. 15 : S. Het kwam veel voor, en gebeurt nog, dat een vroom kind Gods eerst God en Christus iivee maakt, dan God en Christus verwa ...

De Heraut
2011 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Over het voorgaan in hel gebed schreef de Overijselsche Kerkbode., schoon en waar: Het voorgaan in het gebed is eene zeer ernsiige zaak. Het heeft zijn eischen in onderscheiding van het gebed, dat ieder in de binnenkamer of waar ook, bij zichzelven opzendt tot God.Op één dier eische ...

De Heraut
1781 woorden
De keer in zake Onderwijs.

De keer in zake Onderwijs.

Op onderwijsgebied doen zich den laatsten tijd tal van verschijnselen voor, die opnieuw bewijzen, hoe doelloos en vruchteloos alle ijveren in het gemeen, zonder ijveren uit een vast beginsel is.Onze schoolstrijd, het valt niet te ontkennen, is voor zijn positief-practisch deel opgekomen ui ...

De Heraut
1648 woorden
Een Rostelijk woord.

Een Rostelijk woord.

Weinig konden we vermoeden dat ons artikel Kentering in de vaderlandsche pers reeds vooraf zou gegaan worden van een zoo kostelijk woord, als Ds. Proosdij, van Leiden, over hetzelfde actueele onderwerp bij Donner te Leiden uitgaf.En toch, nog eer ons artikel de wereld inging, lag het refer ...

De Heraut
1385 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIX. JULIAN HERNANDEZ. Na twee jatren van voorbereiding in zake de uitroeing der zoogenaamde ketterij, ging van den oppersten Raad aan al de rechtbanken der inquisitie het bevel uit tot viering van openlijke _auto-da-fé's of gelo ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1101 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KONING EN VELDHEER, II, Voor Frederiks soldaten kwam nu een tijd van zeer ingespannen werkzaamheid. Als door een wonder verrezen hooge wallen met schietgaten, diepe grachten (dikwijls tot 16 voet diep), daarvoor een keten van pallisaden, Spaansche ruiters, en 3 rijen gedekte loopgra ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1085 woorden
Missionaire quaestie.

Missionaire quaestie.

Op Soemba heeft onlangs een inlandsch Christen, die tot onze gemeenschap behoorde, zijn kind laten doopen door een aan wal gekomen pastoor.Hoe kwam dit? Het lag in een missionaire Doopquaestie, die hoogst belangrijk is, en deswege ook in onzen kring bespreking eischt.Gelijk m ...

De Heraut
993 woorden
De twaalf predikanten.

De twaalf predikanten.

In zake de klacht, dat Ds. Wijers vroeger schreef van wel twaalf predikanten, die gereed stonden, om naar Indië te gaan, onderwijl nu niemand zich aanbood, ontvingen we van dezen broeder, dit, ons dunkt, afdoende schrijven.Hooggeachte Redacteur'.Voor enkele dagen uit Zwitserland ter ...

De Heraut
D. J. B. WIJERS.
749 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van i October, AMSTERDAM, i6 Sept. 1897. Van hier kan bericht worden, dat de saamsmelting der beide kerkformaties alhier, dusver onderscheiden door de letters A een B, en voldongen feit is geworden.Nadat de beide kerkeraden besloten hadden om tot die ...

De Heraut
D. BAKKER.
J. BOEIJENGA.
C
C. SCHOT CZ.
672 woorden
van 3