GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1897-11-14
De Heraut
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDB REEKS. XXV. Om in de bedeeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Cliristus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is. Ephese i: lo.De beteekenis, die ia de sgemeene gratie Gods" zoo ...

De Heraut
3448 woorden
Cweede Groninger Predikanten-Conferentie.

Cweede Groninger Predikanten-Conferentie.

(DEBAT). Na het gehoudea-Teféraat van Prof. Bavinck over s Schepping en Herschepping", volgde een zeer geanimeerd en belangrijk debat, vooral tusschen Ds. Bos en Prof. Bavinck.Ds. Langhout van Groningen vroeg: Of de referent het gevoelen is toegedaan dat de ...

De Heraut
2394 woorden
„Vrouwen die de Godvruchtigheid belijden.”

„Vrouwen die de Godvruchtigheid belijden.”

Maar (hetwellc de vrouwen betaamt die de Godvruchtigheid belijden) door goede werken. I Tim.:2 : lo. In kringen, waar manner! en vrouwen'saim de ^«-godvruchtigheid belijden, heeft de vrouvr volkomen gelijk, dat ze zich van den man ontslaat, en alsnu eerst als gelij ...

De Heraut
1977 woorden
Onze Eeredienst.

Onze Eeredienst.

VIII. Het vraagstuk der Formuliergebeden eischt afzonderlijke bespreking, wijl het zoo diep in het leven der godsvrucht indringt.Twee uitersten staan er hier tegenover elkander. Van den éénen kant gaat er een strooming die alle vrij gebed wil wegnemen, om én ...

De Heraut
1853 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Behartigingswaard is wat K. in de Friescke Kerkbode over de middelmatige dingen, en ook over de a. s. Inhuldigingsfeesten schrijft.Onze vaderen hielden de vrijheid ten opzichte van de middelmatige dingen staande tegenover de Doopersche richting, die in mijding van het natuurlijke leven kra ...

De Heraut
1628 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN DEN LEERTIJD. II. Op zekeren dag begon de goede predikant te begrijpen, dat zijn jongens nu groot genoeg geworden waren om aan het eigenlijke leeren te beginnen. Tot nog toe hadden zij maar zoo iets aan de beginselen gedaan, en vo ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1079 woorden
Vrijheid.

Vrijheid.

Amsterdam, 12 Nov. 1897.Een vorig maal plaatsten we een klacht, waarin gewezen werd op het gevaar, dat in het vrijwilligheidsbeginsel voor de kerk van Christus school, en toonden ook onzerzijds die gevaren waarlijk niet gering te achten.Toch ontzinke daarom niemand de moed.De ...

De Heraut
1075 woorden
Klandizie.

Klandizie.

Men vraagt ons, of het geen plicht van alle Gereformeerden is, om hun klandizie uitsluitend aan Gerefomeerde neringdoenden te schenken.Op die vraag nu is geen algemeen bevredigend antwoord te geven, en het argument, waarmee deze algemeene stelling door hem, die het ons vraagt, wordt aanged ...

De Heraut
747 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

meer kan doen. Deze zaak blijkt wel eenigszins duister en moeilijk nog te zijn.De kerken B. en W. ontvangen de toezegging van ƒ loo, zoo zij een dienaar des Woords beroepen.D.D. van den Brink en Tom, door de Prov. Synode hiervoor aangewezen, zijn bereid de kerken der Classis ten beh ...

De Heraut
H. W. v. VEELEN
465 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. /BEKOSFEN ; Assen, L. Kuiper, te Hoogeveen. — Wijckel-Balk (Fr.), H. M. Dethmers, ts Paesens c. a. BKOANKT: Genemuiden, L. A. Smilde, te Ommen (Ov.) — Dokkum A, W. Pera, te Hallum. — Haamstede (Zeel.), J. M. Laatsman, te 's-Gravenmoer. Necier ...

De Heraut
351 woorden
van 3