GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1897-12-05
Kerkelijk debat.

Kerkelijk debat.

Ook de toestand der Indische kerk kwam in debat bij Eeredienst.De heer Donner liet er zich in dezer voege over uit: Mijnheer de Voorzitter! Ik meende bij deze afdeeling ditmaal het woerd niet te voeren, na het glasheldere en overtuigende pleidooi, dat door den geachten afgevaardigde ...

De Heraut
5641 woorden
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDB REEKS. xxvni. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. I Petr. i:33. Bij elke nadere bepalmg ia zake 6.^ ...

De Heraut
3776 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake het ontbreken in Indié van de zoo noodige correspondentie, tusschen onze verschillende zendingsstatioDS, schrijft het Geref. Volksblud: Tot hiertoe hebben onze zendelingen om zoo te spreken, een ieder voor zich gearbeid.Ieder voor zich, wil hier volstrekt niet zeggen in hun ...

De Heraut
L. ADRIAANSE
2587 woorden
„Hoof door de Philosaphie.”

„Hoof door de Philosaphie.”

Ziet toe, dat niemand u als eenen roof vervoere door de philosophic en de ijdele verleiding, naar de overlevering der menschen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus. Col, 2 : 8. ïZiettoe, aldus schrijft Paulus uit den kerker aan de kerk van C ...

De Heraut
1706 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERLIEZEN. V. Kasper maakte met de vuisten van den baas geen kennis, 't Was ook niet noodig, want onze jonge vriend deed uit liefde tot zijn moederen uit dankbaarheid aan zqn vriendelij ken, hartelijken baas alles zoo goed mogelijk. ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1381 woorden
Zielkunde.

Zielkunde.

Amsterdam, 3 Dec. 1897.De hoogleeraar Bavmck heeft, wat we zeer op prijs stellen, tijd kunnen vinden, om nu reeds een eerste proeve in het licht te zenden van wat bij voortgezette studie zal kunnen leiden tot een Gereformeerde Psychologie.De titel van dit in klein octavo-formaat ver ...

De Heraut
923 woorden
J. NEDERHOED.

J. NEDERHOED.

der Gereformeerde Kerken in Nederland.Inde maanden Sept. en Oct. ontvingenwe'de volgende Colieotcn g Van de Gemeenten: Zuilichem / 1.70, Aalst ƒ 3.27, Geldermalsen / 4.201/2, Gameren ƒ 6, Herwijnen / 8, 331/2, / Well / 4.25, Rossum / 1.261/2, Avereest ƒ 1.60, Hoogeveen A ƒ 36.12, 'sGravenh ...

De Heraut
569 woorden
J. J. BERENDS,

J. J. BERENDS,

St. lacobl Parochie.Sedert Mei 1896 zijn op de door den kerkeraad van St. Jacobi-Parochie verzonden circulaire uit de navolgende kerken de onderstaande giften tnet dankzegging ontvangen, uit: _ Pernis / 10; Boxum ƒ 6.59; Blija ƒ3; Augustinusga ƒ 3; Groningen B ƒ lo; Suawoude ƒ5; Heerenveen ...

De Heraut
470 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

fiereformeerds Kerken. BEROKPÏN: Giesendam c, a. B. C Steketee, te Bolnes gem. Ridderkerk). — Bleiswijk, F. W. Sluiter te Maassluis. - Oosterland (Zeel.J, J. Meulink, te Dussen iN.-Brab.) — Winsum tel. Fran.), Gaast meer en Baard (Fr.), E. Prinsen, te Oostwo ...

De Heraut
375 woorden
In Amerika.

In Amerika.

Prof. Dr. Benjamin B, Warfield, de ook hier te lande zoo gunstig bekende kampioen voor het Calvinisme in Amerika, hoogleeraar te Princeton in New Jersey, zond een herdruk in het licht van vroegere studiën, die hij thans saam uitgaf, de eerste als Overzicht van den strijd tussc/ten Augustinus en P ...

De Heraut
359 woorden
van 2