Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

470 resultaten
Filteren
van 47
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 62

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 62

LXII ART.21.Van het openen der School wordt kennis gegeven aan den Minister •van Binnenlandsche Zaken en aan den Burgemeester der plaats van vestiging. ART.22,Telken jare wordt door directeuren voldaan aan de bepalingen van art. 401 der wet van 28 April 1876 {Staatsbla ...

1 januari 1901
Jaarboeken
252 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 21

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 21

XXIART.15.Alle benoemingen geschieden bij geheime stemming. Bij de keuze van bestuursleden en van hunne plaatsvervangers wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd. Andere benoemingen geschieden, voor zooveel het dezelfde betrekking geldt en dezelfde personen herkiesbaar z ...

1 januari 1901
Jaarboeken
301 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 39

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 39

XXXIXDe Schriftbeginselen en hunne gevolgtrekkingen voor het verstandelijk denken op het gebied der religie liggen ook voor Rome in de kerkelijke confessie. Maar ook de Schriftbeginselen en hunne gevolgtrekkingen voor dat denken op het gebied der wetenschap heeft hier de Kerk zelf vastgest ...

1 januari 1901
Jaarboeken
482 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 80

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 80

Harkema- Opeinde. Kooten. Opperkooten. Rottevalle. Stroobos.Agent: J. J. Beukenkamp, te Gerkesklooster. Leden :Britswerd. Deersum. Friens. Grouw. Huins. Hijlaard.W. L. Kuipers.Agent: R. Visser.Begunstigers: H. J. Pel. Th. Boersma. Mej. G. van der Wal.Surh ...

1 januari 1901
Jaarboeken
125 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 63

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 63

LXIIIen c. kan buitendien verleend worden aan hen, die ten genoege van den Senaat kunnen aantoonen, dat de dusver door hen genotene opleiding, in verband met het doel dat hen herwaarts voerde, de voldoening aan a onmogelijk en aan h onraadzaam maakt. Bij het verleenen van deze soort van di ...

1 januari 1901
Jaarboeken
316 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 22

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 22

XXIIvan het jaar 1909), tenzij op voorstel van het bestuur of van minstens een tiende gedeelte harer leden, en met goedkeuring zoowel van het bestuur als van de tot behandeling van dat voorstel opzettelijk saamgeroepen Algemeene Vergadering." ))Bij ontbinding der Vereeniging beslist de Alg ...

1 januari 1901
Jaarboeken
253 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 64

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 64

VERSLAG VAN DESCHOOL VOOR ÏÏOOGfER ONDERWIJS, GENAAMD„DE VRIJE UNIVERSITEIT", Gevestigd te Amsterdam /Keizersgracht i62J,over het jaar 1900. ^SOS-'In de colleges van het Bestuur en van Curatoren kwam geene verandering, daar de leden die dit jaar moesten aftreden, werde ...

1 januari 1901
Jaarboeken
220 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

VERSLAG DER VEREENIGING OVER HET JAARi a O O-Het laatste verslag uit de 49e eeuw. Bij zulk een rustpunt richt men den blik als vanzelf naar wat achter ligt. Reeds het bestaan, op het einde der eeuw, eener Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag en het bestaan o ...

1 januari 1901
Jaarboeken
276 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 59

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 59

LIXART.5.Voor zooveel de wetenschappelijke belangen betreft, is de zorgvoor de School opgedragen aan het college van curatoren, benoemd volgens art. 6 en art. 7 der Statuten van bovengenoemde Vereeniging, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, die in genoemde Statuten v ...

1 januari 1901
Jaarboeken
267 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

XVIIIHet recht van als toehoorder de vergaderingen bij te wonen wordt uitsluitend verleend: aan de begunstigers der Vereeniging; aan hen die bij de Vereeniging of bij hare scholen ambten of betrekkingen bekleeden ; en voorts aan de belangstellenden, die door het bestuur der Vereeniging ter ...

1 januari 1901
Jaarboeken
304 woorden
van 47