Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

65 resultaten
Filteren
van 7
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 9

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 9

13Deze ontwikkelingsgang der moderne wetenschap is de oorzaak van het pijnlijk conflict, dat thans allerwege tusschen Christendom en cultuur, tusschen godsdienst en godgeleerdheid, tusschen leven en kennis, tusschen zijn en bewustzijn, tusschen volk en geleerden, tusschen kerk en school wo ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
255 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 23

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 23

27 E r is toch, zoo stelde voor enkele jaren de hoogleeraar Bernoulli te Bazel het voor, er is toch een groot onderscheid tusschen de wetenschappelijke en de kerkelijke methode in de theologie. Gene, toegepast in de exegetische en kerkhistorische vakken, gaat geheel onbevooroordeeld en onpartijdi ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
248 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 10

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 10

14had het reeds alle aantrekkelijkheid voor hen verloren, of werd het alleen om zijn zinnelijk genot en materieele voordeelen van waarde geacht. Een algemeene „Weltschmerz", een verlies van waarheidszin, een jammerlijk tekort aan idealisme was er in breede kringen het gevolg van. Ongeloof ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
246 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 32

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 32

30 inzichten, vooroordeelen, neigingen, aspiraties, met een gansche godsdienstige of wijsgeerige wereld- en levensbeschouwing, die niet langs wetenschappelijken weg, maar door geboorte, opvoeding en omgeving in hen gewekt is en die hen bewust of onbewust bijblijft en begeleidt ten einde toe; niem ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
245 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 11

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 11

15voor aller bewustzijn onomstootelijk vast. E n die God was, omdat Hij God was en alzoo de Schepper van hemel en van aarde, waardig, om door den mensch gekend en geëerd te worden. Behoefte heeft Hij er niet aan, want Hij is de Volzalige en Algenoegzame in zichzelven, die van menschenhande ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
286 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 24

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 24

•28ingetreden. Met aflegging van alle apriorisme, wil zij in haar beide hoofdgroepen van natuur- en geschiedwetenschap niet anders dan inductief te werk gaan. Indien de theologie wetenschap wil wezen, moet zij daarom zichzelve radicaal herzien, de dogmatische methode geheel en al laten var ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
228 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 12

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 12

16met ziel en lichaam, met verstand en hart en alle krachten. God wil, dat de mensch Hem diene, niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats met uitwendige handelingen en plechtigheden, maar vóór alle dingen met oprecht geloof, vaste hope en vurige liefde, met aanbidding in geest en in wa ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
259 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 33

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 33

37het kenmerk van alle ware wetenschap. Maar daarom kan het onderzoek nooit zuiver empirisch zijn. Met de inductieve gaat steeds in meerdere of mindere mate de deductieve methode gepaard. De wetenschappelijke onderzoeker opereert altijd, of hij wil of niet, met begrippen als ding en eigens ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
245 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 13

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 13

17zonder voorwaarde te onderwerpen heeft; deze is eenc deugd, die in den mensen zelf aan dien plicht beantwoordt en hem tot vervulling daarvan genegen en bekwaam maakt. Gelijk subject en object steeds aan elkander beantwoorden moeten, om op het uitgebreide veld van kennen en kunnen iets to ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
271 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 25

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 25

29 beide malen heeft deze scheiding geen vrede maar strijd gebracht en geloof en wetenschap steeds verder van elkander vervreemd. En het is gemakkelijk in te zien, dat het dualisme in den nieuweren tijd geen andere vruchten zal dragen. Immers is het duidelijk, dat de exegetische en historische va ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
238 woorden
van 7